Leksičeskij sostav titulatury v pamâtnikah delovoj pis’mennosti Moskovskoj Rusi XV-XVII vv.

Chashchina Elena
Vestnik Čelâbinskogo gosudarsvennogo universiteta
rocznik: 22, numer: 46, strony: 140-144, rok wydania: 2010
język rosyjski
typ: naukowy