Semantyczna realizacja funkcji podmiotu predykatów jedno- i wieloargumentowych w tłumaczeniu literackim. Polskofrancuska analiza kontrastywna

Kubaszczyk Katarzyna
Redaktorzy: Ciekańska Sylwia, Długosz Daria, Woźniak Beata
tytuł tomu zbiorowego: Transgresja – Interdyscyplinarność – Dyskurs. Paradygmaty współczesnej neofilologii
strony: 45-56
język polski
typ: naukowy
obszar tematyczny: przekład, rok wydania: 2017