Naimenovaniâ svadebnyh poŝlin v pamâtnikah delovoj pis’mennosti Moskovskoj Rusi XV-XVII v.

Chashchina Elena
Redaktorzy: Koreneva Û.V.
tytuł tomu zbiorowego: Russkij âzyk i literatura: istoriâ i sovremennost’
strony: 136-142
język rosyjski
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo, rok wydania: 2010