Kontexttyper och grammatikalisering av den bestämda artikeln i svenska

Skrzypek Dominika
Redaktorzy: Magnusson Erik
tytuł tomu zbiorowego: Studier i svenska språkets historia 10
strony: 205-217
język szwedzki
typ: naukowy, rok wydania: 2010