Vestnik Pomorskogo universiteta


Izdatel’stvo Pomorskogo universiteta
Archangielsk
typ: naukowe
ISSN: