Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics- Proceedings of 8th Language & Technology Conference

Vetulani Zygmunt, Mariani Joseph
język: angielski
Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Typ: pokonferencyjny
Poznań 2015
ISBN: 978-83-932640-8-7