Khayrulina O.I.

Tomy zbiorowe:

Beloglazova E.V. (afiliacja? - ), Kiseleva S.V. (afiliacja? - ), Kononova I.V. (afiliacja? - ), Trošyna A.V. (afiliacja? - ), Khayrulina O.I. (afiliacja? - )
Âzyk i kulʹtura v epohu globalizacji: sbornik naučnyh trudov po materialam pervoj meždunarodnoj naučnoj konferencji „Âzyk i kulʹtura v epohu globalizacji”
Wydawnictwo Petersburskiego Państwowego Uniwersytetu Ekonomicznego
język: rosyjski
Seria: 1
Petersburg 2013
ISBN: 978-5-7310-2882-0