Klimkowski Tomasz

Artykuły w czasopismach:

Klimkowski Tomasz
Anticiparea pronominală în română – originea și evoluția fenomenului
Philologica Jassyensia
rocznik: 13, numer: 1 (25), strony: 65-76, rok wydania: 2017

Klimkowski Tomasz, Ivancu Emilia
From Jericho to Arges, Deva, Dynas Emrys, and Surami: The Myth of Construction between Curse and Sacrifice
Acta Philologica
rocznik: 2016, numer: 49, strony: 53-68, rok wydania: 2016

Klimkowski Tomasz
Religious vocabulary in Aromanian compared to Romanian
Balcanica Posnaniensia. Acta et studia
rocznik: 22, numer: 1, strony: 165-175, rok wydania: 2015

Klimkowski Tomasz
Aspecte ale „aspectului” istroromân în context romanic şi slav
Analele Universității București. Limba și literatura română
rocznik: 2015, numer: 44, strony: 35-46, rok wydania: 2015

Klimkowski Tomasz
(recenzja) Diana Maria Diaconescu, Terminologie creștină românească în perspectivă romanică. Studiu lingvistic, Editura Ars Longa, Iași 2014, str. 236
Analele Universității București. Limba și literatura română
rocznik: 2015, numer: 44, strony: 112-114, rok wydania: 2015

Klimkowski Tomasz
Preiotarea în limba română
Studia Romanica Posnaniensia
rocznik: 41, numer: 2, strony: 41-58, rok wydania: 2014

Klimkowski Tomasz
Verba dicendi a cuvânta, a grăi și a vorbi – observații etimologice
Analele Universității București. Limba și literatura română
rocznik: 2014, numer: 63, strony: 51-60, rok wydania: 2014

Klimkowski Tomasz
Grupurile [n/m]+[C] iniţial şi [C]+[r/l] final în limbile balcanice
Annales Universitatis Apulensis, Series Philologica
rocznik: 14, numer: 1, strony: 381-391, rok wydania: 2013

Klimkowski Tomasz
Paralele între limbile balcanoromanice şi balcanoslave în flexiunea substantivului
Philologica Jassyensia
rocznik: 2012, numer: 2, strony: 223-233, rok wydania: 2012

Klimkowski Tomasz
Rumuńscy Arumuni i ich język
Balcanica Posnaniensia. Acta et studia
rocznik: 2012, numer: 19, strony: 7-17, rok wydania: 2012

Klimkowski Tomasz
Dziedzictwo greckie w języku rumuńskim i arumuńskim
Balcanica Posnaniensia. Acta et studia
rocznik: 2012, numer: 19, strony: 19-30, rok wydania: 2012

Klimkowski Tomasz
Lexicul limbii române legat de căsătorie – observaţii etimologice
Annales Universitatis Apulensis, Series Philologica
rocznik: 2012, numer: 1, strony: 381-388, rok wydania: 2012

Klimkowski Tomasz
Chrystianizacja ludności romańskiej na Bałkanach w świetle faktów historycznych i językowych
Balcanica Posnaniensia. Acta et studia
rocznik: 2011, numer: 18, strony: 43-54, rok wydania: 2011

Klimkowski Tomasz
Numeralul compus în limba română. Structură şi origine
Annales Universitatis Apulensis, Series Philologica
rocznik: 2011, numer: 12, strony: 339-352, rok wydania: 2011

Klimkowski Tomasz
Romanitatea balcanică şi contactele ei cu slavii
Annales Universitatis Apulensis, Series Philologica
rocznik: 2011, numer: 12, strony: 325-338, rok wydania: 2011

Klimkowski Tomasz
Două prefixe româneşti de origine slavă: ne- şi răs/z-
Annales Universitatis Apulensis, Series Philologica
rocznik: 2010, numer: 11, strony: 233-240, rok wydania: 2010

Klimkowski Tomasz
Początki piśmiennictwa w języku rumuńskim a ideologia reformacyjna
Balcanica Posnaniensia. Acta et studia
rocznik: 2009, numer: 16, strony: 47-57, rok wydania: 2009

Artykuły w tomach zbiorowych:

Klimkowski Tomasz
Autochtonizmy i neologizmy w rumuńskiej terminologii prawniczej w kontekście przekładu polsko-rumuńskiego
Redaktorzy: Walkiewicz Barbara, Kęsicka Karolina
Norma a uzus II. Przekład specjalistyczny w perspektywie globalizacji
strony: 79-92, rok wydania: 2017

Klimkowski Tomasz
Bałkanoromański morfem -ure/-uri na tle romańskim i słowiańskim
Redaktorzy: Krzyżanowska Anna , Posturzyńska-Bosko Małgorzata, Sorbet Piotr
Badania diachroniczne w Polsce II. Między współczesnością a przeszłością
strony: 181-192, rok wydania: 2016

Klimkowski Tomasz
Limba română în interbelic – particularităţi ortografice
Redaktorzy: Ivancu Emilia, Klimkowski Tomasz, Orian Georgeta
Fascinantul interbelic: idei, oameni, cărţi
strony: 241-253, rok wydania: 2015

Czasopisma:

Redaktor naczelny: Klimkowski Tomasz
Finnish Journal for Romanian Studies
University of Turku
Turku
ISSN: 2343-3442

Książki autorskie:

Klimkowski Tomasz
Dublarea clitică și fenomenele conexe în limba română contemporană
Ed. Eikon
Bucureşti 2018
ISBN: 978-606-49-0047-0

Klimkowski Tomasz, Ivancu Emilia
Rumuński nie gryzie
Wydawnictwo Edgard
Warszawa 2017
ISBN: 978-83-7788-911-4

Klimkowski Tomasz, Teodorowicz Justyna, Ivancu Emilia
Słownik polsko-rumuński i rumuńsko-polski
Nowela
Poznań 2012
ISBN: 978-83-62008-24-7

Klimkowski Tomasz
Influenţe slave vechi asupra morfologiei şi sintaxei limbii române
Aeternitas
Alba Iulia 2011
ISBN: 978-606-613-027-1

Klimkowski Tomasz, Ivancu Emilia
Rozmówki planszowe polsko-rumuńskie
Wydawnictwo Red Point Publishing
Wrocław 2010
ISBN:

Tomy zbiorowe:

Ivancu Emilia, Klimkowski Tomasz, Orian Georgeta
Fascinantul interbelic: idei, oameni, cărţi
Aeternitas
Alba Iulia 2015
ISBN: 978-606-613-117-9