Fedorushkov Yury

Artykuły w czasopismach:

Fedorushkov Yury
Zwroty czasownikowo-rzeczownikowe o tematyce futbolowej w słowniku rosyjsko-polskim /polsko-rosyjskim.
Studia Rossica Posnaniensia
rocznik: 2018, strony: 45-62, rok wydania: 2018

Fedorushkov Yury
Prolegomena do tagоwania frazemów w równoległym korpusie rosyjsko-polskim (literatura piękna) w aspekcie przekładoznawczym.
Acta Polono-Ruthenica
rocznik: 2018, strony: 55-74, rok wydania: 2018

Fedorushkov Yury
Frazematičeskij klûč k verbonominalʹnym konstrukciâmrusskogo âzyka: masterskaâ kompʹûternoj frazeogii
Issledovatel'skiy Zhurnal Russkogo Yazyka i Literatury
rocznik: 2018, numer: 12, strony: 209-225, rok wydania: 2018

Fedorushkov Yury
Концепт Огня в „Живой Этике”: лексико-тематическая категоризация
Studia Rossica Posnaniensia
rocznik: 2015, strony: 105-124, rok wydania: 2015

Fedorushkov Yury, Narloch Andrzej
Prolegomena do dydaktycznej prezentacji konceptu językowego w wizualizacji grafowej (na przykładzie rosyjskiego konceptu belyj)
Studia Rossica Gedanensia
rocznik: 2014, numer: 1, strony: 179-208, rok wydania: 2014

Fedorushkov Yury
Daniel Dzienisiewicz, Automatyzacja wizualizacji grafowej synonimów dla potrzeb dydaktyki języków obcych (na przykładzie przymiotników rosyjskich z prefiksem без-/бес-)
Kultury Wschodniosłowiańskie – Oblicza i Dialog
rocznik: 2014, numer: 4, strony: 35-48, rok wydania: 2014

Dzienisiewicz Daniel, Fedorushkov Yury
Automatyzacja wizualizacji grafowej synonimów dla potrzeb dydaktyki języków obcych (na przykładzie przymiotników rosyjskich z prefiksem „без-” / „бес-”)
Kultury Wschodniosłowiańskie – Oblicza i Dialog
rocznik: 2014, numer: 4, strony: 33-48, rok wydania: 2014

Fedorushkov Yury
Analiza semantyczna pojęcia „Krasota” (na podstawie tekstów „Żywej Etyki”)
Scripta Neophilologica Posnaniensia
rocznik: 2012, numer: 12, strony: 209-229, rok wydania: 2012

Fedorushkov Yury
Automatyczna analiza morfologiczna jako narzędzie oceny poprawności wyrazów języka rosyjskiego.
INVESTIGATIONES LINGUISTICAE
rocznik: 2005, strony: 33-43, rok wydania: 2005

Artykuły w tomach zbiorowych:

Fedorushkov Yury, Graliński Filip, Jurkiewicz D.
Prolegomena do automatyzacji rozpoznawania rosyjskich frazemów werbo-nominalnych.
Redaktorzy: Aleksandrzak Magdalena
Języki specjalistyczne w lingwistyce stosowanej: między teorią i praktyką.
strony: 93-129, rok wydania: 2018

Fedorushkov Yury
Metody automatyzacji ekscerpcji konstrukcji atrybutywnych języka rosyjskiego.
Redaktorzy: Chlebda Wojciech
Na tropach reproduktów. W poszukiwaniu wielowyrazowych jednostek języka
strony: 59-85, rok wydania: 2010

Fedorushkov Yury, Szutkowski Tomasz
Лексико-грамматическая сочетаемость атрибутивных словосочетаний русского языка в контексте методов компьютерной эксцерпции
Redaktorzy: Guzman Tirado Rafael, Sokolova Larisa , Voytakova Irina
II Международная конференция „Русский язык и литература в международном образовательном пространстве: современное состояние и перспективы”, Гранада, 8-10 сентября 2010 г.
strony: 1564-1569, rok wydania: 2010

Fedorushkov Yury
Słowniki elektroniczne oraz środowisko hipertekstowe w leksykografii a Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego
Redaktorzy: Wawrzyńczyk Jan
Czterdzieści lat minęło nad "Słownikiem Doroszewskiego"
strony: 27-37, rok wydania: 2009

Fedorushkov Yury
Methods for electronic excerption of new words in Russian
Redaktorzy: Lewandowska-Tomaszczyk Barbara
PALC 2007: Practical Applications in Language and Computers. Papers from the International Conference at the University of Łódź, 19-22 April 2007
strony: 163-186, rok wydania: 2007

Książki autorskie:

Fedorushkov Yury
Kieszonkowy słownik piłki nożnej rosyjsko-polski i polsko-rosyjski
Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia
Warszawa 2018
ISBN: 978-83-64486-63-0

Fedorushkov Yury
Ekscerpcja wyrazów cudzysłowowych z tekstów prasy rosyjskiej.
Wydawnictwo TAKT
Seria: Semiosis Lexicographica
Warszawa 2009
ISBN: 978-83-92102-59-5

Bartwicka Halina, Fedorushkov Yury, Małek Eliza, Wawrzyńczyk Jan
Словарные агнонимы русского языка
Wydawnictwo TAKT
Seria: Semiosis Lexicographica
Warszawa 2007
ISBN: 978-83-60416-05-1

Wawrzyńczyk Jan, Fedorushkov Yury, Ignasiak Aleksandra, Kulpina Walentina, Rodak Anna, Siemianowska Urszula
Названия женщин. Дополнительный словарь
Wydawnictwo TAKT
Seria: Semiosis Lexicographica
Warszawa 2006
ISBN: 83-87850-32-2