Krzyżosiak Karol

Artykuły w czasopismach:

Krzyżosiak Karol
La tour d’ivoire de Flaubert – L’image de la tour d’ivoire dans la correspondance de Flaubert (1850-1860)
Kwartalnik Neofilologiczny
rocznik: 65, numer: 1, strony: 136-147, rok wydania: 2018

Krzyżosiak Karol
De la perception de la science à la perception scientifique. Dans le roman L’Eve future de Villiers de L’Isle-Adam
Acta Romanica
rocznik: 2018, numer: 30, strony: 107-114, rok wydania: 2018