Tipy âzykovyh ličnostej i parametry ih klassifikacii v sovremennom russkom i ukrainskom âzykoznanii

Kosmeda Tetyana
Redaktorzy: Kolesov V.V., Pimenova M.V., Terkulov V.I.
tytuł tomu zbiorowego: Čelovek. Âzyk. Kulʹtura: sbornik naukovyh statej, posvâŝennyj 60-letnemu ûbileû V.I. Karasika
strony: 1257-1265
tytuł oryginalny: Tipy âzykovyh ličnostej i parametry ih klassifikacii v sovremennom russkom i ukrainskom âzykoznanii
tłumacz: --
język rosyjski
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo, rok wydania: 2013