Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου: 4ο Σταυροδρόμι Γλωσσών και Πολιτισμών / Proceedings of the 4th Crossroads of Languages and Cultures


języki: grecki, francuski, angielski
Πολύδρομο–Παιδαγωγική Σχολή Α.Π.Θ.
Liczba stron: 480
Typ: pokonferencyjny
Saloniki 2018
ISBN: 978-618-81315-2-1