Kubaszczyk Katarzyna

Artykuły w tomach zbiorowych:

Kubaszczyk Katarzyna (afiliacja? - tak)
Semantyczna realizacja funkcji podmiotu predykatów jedno- i wieloargumentowych w tłumaczeniu literackim. Polskofrancuska analiza kontrastywna
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Ciekańska Sylwia, Długosz Daria, Woźniak Beata
Transgresja – Interdyscyplinarność – Dyskurs. Paradygmaty współczesnej neofilologii
numery strony: 45-56, rok wydania: 2017
Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego
język artykułu: polski
ISBN: 978-83-8991-998-4
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 0,6
objętość tomu zbiorowego: 28
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.