Błaszkowska Hanka

Artykuły w czasopismach:

Sunderland Teshajev Eva (afiliacja? - tak), Błaszkowska Hanka (afiliacja? - tak)
Fehler als Lernquelle – Übersetzung in die Fremdsprache als Mittel zum Erwerb der fremdsprachlich-übersetzerischen Kompetenz im universitären Übersetzungsunterricht
Liczba punktów: 12

Glottodidactica
ISSN/eISSN: 0072-4769
DOI czasopisma: 10.14746/gl
język niemiecki
tom (rocznik): 2018
zeszyt (numer): XLV/1
numery stron: 159-178
rok wydania: 2018
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 20
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Błaszkowska Hanka (afiliacja? - tak)
Fachsprachspezifischer Wortschatz als Instrument zur Markenpflege am Beispiel der Kategorie Elektromobilität im Volkswagen Magazin
Liczba punktów: 7

Neofilolog
ISSN/eISSN: 1429-2173
DOI czasopisma:
język niemiecki
tom (rocznik): 2018
zeszyt (numer): 51/2
numery stron: 153-169
rok wydania: 2018
DOI artykułu:
objętość w arkuszach wydawniczych: 20
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie
informacja o indeksowaniu w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection: brak informacji

Artykuły w tomach zbiorowych:

Błaszkowska Hanka (afiliacja? - )
Anglizismen in der deutschen Autosprache und ihre Übersetzung ins Polnische
Liczba punktów: 5

Redaktorzy: Kučiš Vlasta
Translation, Transkulturalität und Mehrsprachigkeit
numery strony: 121-136, rok wydania: 2018
Uniwersytet w Zadarze
język artykułu: niemiecki
ISBN: 978-953-331-191-3
DOI artykułu:
W arkuszach wydawniczych:
objętość artykułu: 2
objętość tomu zbiorowego: 12
informacja czy publikacja jest materiałem konferencyjnym? Nie

UWAGA! Punktacja ma charakter "orientacyjny". Każdy przypadek należy zweryfikować indywidualnie i wprowadzić ewentualne korekty zgodnie z instrukcją.