Górecka Joanna

Artykuły w czasopismach:

Górecka Joanna
Les éléments du récit personnel dans les échanges en ligne portant sur les sujets d’actualités : raconter pour mieux comprendre, reprendre pour entrer en dialogue
Studia Romanica Posnaniensia
rocznik: 46, numer: 2, strony: 45-62, rok wydania: 2019

Górecka Joanna
Appliquer les catégories d’observation discursives pour décrire les interactions dans les forums de discussions
Studia Romanica Posnaniensia
rocznik: 44, numer: 2, strony: 83-97, rok wydania: 2017

Górecka Joanna
L’exploitation d’outils d’observation et d’évaluation élaborés pour les discussions asynchrones dans l’enseignement de l’expression argumentative en langue étrangère
Glottodidactica
rocznik: 43, numer: 2, strony: 147-162, rok wydania: 2016

Górecka Joanna
Rozwijanie kompetencji medialnej w podejściu uczenia się przez całe życie
Roczniki Humanistyczne
rocznik: 63, numer: 10, strony: 5-19, rok wydania: 2015

Górecka Joanna, Nowicka Agnieszka
Uczenie się w interakcjach argumentacyjnych a tożsamość ucznia jako rozmówcy
Lingwistyka stosowana / Applied Linguistics Papers
rocznik: 14, numer: 3, strony: 41-55, rok wydania: 2015

Wojciechowska Bernadeta, Górecka Joanna, Richard Elisabeth, Le Bot Marie-Claude
Les stratégies rédactionnelles face aux défis d’interprétation d’un débat radiodiffusé
Studia Romanica Posnaniensia
rocznik: 41, numer: 3, strony: 117-132, rok wydania: 2014

Górecka Joanna, Wojciechowska Bernadeta
Rozwijanie rozumienia publicystycznych audycji radiowych na poziomie zaawansowanym: specyfika etapu poprzedzającego słuchanie
Neofilolog
rocznik: 40, numer: 1, strony: 59-77, rok wydania: 2013

Górecka Joanna
Tworzenie wspólnoty uczeniowej w nauczaniu z użyciem nowych technologii na przykładzie zadań rozwijających sprawności argumentacyjne
Poznańskie Spotkania Językoznawcze
rocznik: 2013, numer: 26, strony: 45-60, rok wydania: 2013

Górecka Joanna
Obecność osoby nauczającej w zadaniach zorientowanych na samodzielną pracę uczniów w środowisku wirtualnym
Neofilolog
rocznik: 38, numer: 2, strony: 223-242, rok wydania: 2012

Górecka Joanna
Développer la compétence médiatique pour mieux apprendre une langue étrangère : travailler avec les ressources virtuelles au niveau avancé
Studia Romanica Posnaniensia
rocznik: 38, numer: 2, strony: 47-60, rok wydania: 2011

Górecka Joanna, Wojciechowska Bernadeta, Wilczyńska Weronika
Zintegrowane podejście dyskursywne do rozwijania sprawności mownych; przedstawienie celów i założeń projektu badawczego
Repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (AMUR)
rocznik: 2011, strony: 0-0, rok wydania: 2011

Górecka Joanna
Wprowadzanie elementów nauczania hybrydowego w kształceniu językowym, uzasadnienie dydaktyczne oraz główne wyzwania dla nauczyciela
Neofilolog
rocznik: 2009, numer: 33, strony: 41-52, rok wydania: 2009

Nowicka Agnieszka, Górecka Joanna, Kubica Małgorzata
Współczesne badania nad autonomią w dydaktyce języków obcych w Polsce
rocznik: , strony: 0-0, rok wydania: 2008

Artykuły w tomach zbiorowych:

Górecka Joanna
Rola nauczyciela w procesie współkonstruowania reprezentacji formy i celów dyskusji online
Redaktorzy: Andrzejewska Ewa, Wawrzyniak-Śliwska Magdalena
Nauczyciele języków obcych. Konteksty pracy - kształcenie - doskonalenie zawodowe
strony: 169-184, rok wydania: 2017

Górecka Joanna, Nowicka Agnieszka
Rozwijanie kompetencji interkulturowej przy wykorzystaniu zasobów medialnych: interpretacja celów zadania przez osoby uczące się na przykładzie dyskusji online
Redaktorzy: Jaroszewska Anna , Karpeta-Peć Beata, Smuk Maciej, Sobańska-Jędrych Joanna ,
Wielojęzyczność i międzykulturowość na lekcji języka obcego – między teorią a praktyką nauczania
strony: 137-152, rok wydania: 2016

Górecka Joanna, Wilczyńska Weronika, Wojciechowska Bernadeta
Developing Second Language Oral Competence Through an Integrated Discursive Approach: The conceptual Framework of the Project and Results of a Pilot Study
Redaktorzy: Pawlak Mirosław, Waniek-Klimczak Ewa
Issues in Teaching, Learning and Testing Speaking in a Second Language
strony: 29-43, rok wydania: 2015

Górecka Joanna
La tâche de discussion asynchrone dans un modèle hybride d’enseignement/apprentissage et le développement de la compétence argumentative dans le contexte exolingue
Redaktorzy: Wąsikiewicz-Firlej Emilia, Lankiewicz Hadrian , Szczepaniak-Kozak Anna
Culture and creativity in discourse studies and foreign language pedagogy
strony: 251-267, rok wydania: 2014

Wilczyńska Weronika, Górecka Joanna, Richard Elisabeth, Le Bot Marie-Claude , Wojciechowska Bernadeta
L’oral du débat radiophonique : un défi pour la compréhension orale niveau C2
Redaktorzy: Martinot Claire, Pegaz Paquet Anne
Innovations didactiques en français langue étrangère
strony: 38-50, rok wydania: 2014

Wojciechowska Bernadeta, Górecka Joanna
Uwzględnienie procesów współkonstruowania znaczeń w zadaniach słuchania dyskusji radiowej – warunki sukcesu a trudności osób uczących się na poziomie B2/C1
Redaktorzy: Sujecka-Zając Jolanta , Jaroszewska Anna , Szymankiewicz Krystyna, Sobańska-Jędrych Joanna
Inspiracja, motywacja,sukces. Rola materiałów dydaktycznych i form pracy na lekcji języka obcego
strony: 313-326, rok wydania: 2014

Górecka Joanna, Wojciechowska Bernadeta
Uwzględnienie procesów współkonstruowania znaczeń w zadaniach słuchania dyskusji radiowej – warunki sukcesu a trudności osób uczących się na poziomie B2/C1
Redaktorzy: Sujecka-Zając Jolanta , Jaroszewska Anna , Szymankiewicz Krystyna, Sobańska-Jędrych Joanna
Inspiracja, motywacja,sukces. Rola materiałów dydaktycznych i form pracy na lekcji języka obcego
strony: 313-326, rok wydania: 2014

Górecka Joanna
Rozwijanie i ocenianie kompetencji komunikacyjnej w zadaniach dyskusji online proponowanych dla poziomu zaawansowanego
Redaktorzy: Baran-Łucarz Małgorzata
Refleksja w uczeniu się i nauczaniu języków obcych
strony: 267-280, rok wydania: 2014

Górecka Joanna, Orchowska Izabela
Reprezentacje osób nauczających a dydaktyka kompetencji mownych w zakresie dyskursu argumentacyjnego
Redaktorzy: Pawlak Mirosław
Mówienie w języku obcym – skuteczne uczenie się, nauczanie i ocenianie
strony: 149-168, rok wydania: 2013

Górecka Joanna
Specyfika i potencjał mediów elektronicznych a rozwijanie kompetencji komunikacyjnej na poziomie zaawansowanym. Jak definiować cele edukacji medialnej w kontekście studiów neofilologicznych?
Redaktorzy: Filiciak Mirosław, Ptaszek Grzegorz
Komunikowanie się w mediach elektronicznych. Język edukacja, semiotyka.
strony: 223-239, rok wydania: 2009

Górecka Joanna
Korzystanie z internetowych zasobów a rozwijanie kompetencji komunikacyjnej w nauczaniu/uczeniu się na poziomie zaawansowanym. Kompetencje warsztatowe nauczyciela języków obcych
Redaktorzy: Pawlak Mirosław, Derenowski Marek, Wolski Bartosz
Problemy współczesnej dydaktyki języków obcych
strony: 217-227, rok wydania: 2009

Górecka Joanna
Internet-« bibliothèque virtuelle » et milieu d’enseignement/apprentissage favorisant la construction des connaissances dans le contexte universitaire
Redaktorzy: Paprocka-Piotrowska Urszula, Zając Jolanta
L’enseignement/apprentissage du français langue étrangère – réfléchir et agir
strony: 83-95, rok wydania: 2009