Kaczmarek Karolina

Artykuły w czasopismach:

Kaczmarek Karolina, Matulewska Aleksandra, Wiatrowski Przemysław
The Methods of Expressing Obligation in English, Hungarian, and Polish Statutory Instruments: Comparative Analysis of Selected Aspects of Deontic Modality
Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae
rocznik: 2016, numer: 61/1, strony: 1-30, rok wydania: 2016

Kaczmarek Karolina
Precyzja i niedookreśloność wyrażeń w przepisach prawnych na przykładzie języka polskiego i węgierskiego
Comparative Legilinguistics
rocznik: 2013, numer: 13, strony: 49-66, rok wydania: 2013

Kaczmarek Karolina
Vijay K. BHATIA, Jan ENGBERG, Maurizio GOTTI, Dorothee HELLER (eds), 2005. Vagueness in Normative Texts. Linguistic Insights 23. Studies in Language and Communication. Peter Lang
Comparative Legilinguistics
rocznik: 2012, numer: 12, strony: 109-112, rok wydania: 2012

Kaczmarek Karolina
Lingua legis w aspekcie translatologicznym węgiersko-polskim i polsko-węgierskim
Comparative Legilinguistics
rocznik: 2011, numer: 6, strony: 9-230, rok wydania: 2011

Kaczmarek Karolina, Matulewska Aleksandra
Comparison of parallel texts of petitions In Polish-Hungarian and Polish-English translation
Across Languages and Cultures
rocznik: 2010, numer: 11, strony: 67-81, rok wydania: 2010

Kaczmarek Karolina
Relacje tekstowe jako system wspomagający proces tłumaczenia tekstów paralelnych na przykładzie polskiej i węgierskiej umowy sprzedaży
Comparative Legilinguistics
rocznik: 2010, numer: 3, strony: 47-56, rok wydania: 2010

Kaczmarek Karolina
Az utasítás kifejezőeszközei a jogi szakszövegben a deontikus modalitás tükrében
Filológia.hu
rocznik: 2010, numer: 4, strony: 224-238, rok wydania: 2010

Kaczmarek Karolina
The textual role of repetition in the translation of Polish and Hungarian legal texts
Comparative Legilinguistics
rocznik: 2009, numer: 1, strony: 88-106, rok wydania: 2009

Artykuły w tomach zbiorowych:

Kaczmarek Karolina
Parametryzacja jako narzędzie badania ekwiwalencji terminologii prawnej. Analiza terminów prawa cywilnego dla polsko-węgierskiej pary językowej.
Redaktorzy: Górnicz Mariusz , Kornacka Małgorzata
Studi@ Naukowe. Spójność tekstu specjalistycznego (2)
strony: 24-40, rok wydania: 2016

Kaczmarek Karolina
Precyzowanie znaczeń na potrzeby translacji. Parametryzacja polskiej i węgierskiej terminologii prawnej
Redaktorzy: Dziewońska-Kiss Dorota, Janiec-Nyitrai Agnieszka, Ráduly Zsuzsanna
Polono-Hungarica 2016. Irodalom – Nyelvészet – Történelem – Kultúra. A 2016. május 12-én és 13-án tartott nemzetközi tudományos konferencia anyaga
strony: 157-168, rok wydania: 2016

Kaczmarek Karolina
Komunikatywność węgierskich i polskich tekstów prawnych i prawniczych. Nowy kodeks cywilny na Węgrzech w aspekcie spójności komunikacyjnej
Redaktorzy: Kondratczyk-Przybylska Dorota, Niewiadomski Adam, Walewska Ewa
Język polskiego prawa: perspektywa europejska
strony: 55-64, rok wydania: 2015

Kaczmarek Karolina
Interpretacja terminologii związanej z teorią tekstu w aspekcie spójności (aspekt synchroniczny i diachroniczny w kształtowaniu się znaczeń na przykładzie terminów kohezja i koherencja)
Redaktorzy: Kornacka Małgorzata
Spójność tekstu specjalistycznego
strony: 30-39, rok wydania: 2014

Kaczmarek Karolina
Budowanie i interpretacja tekstu w ujęciu interdyscyplinarnym – retoryka, tekstologia, translatoryka
Redaktorzy: Niewiadomski Adam, Kondratczyk Dorota, Walewska Ewa
Polski język prawny – media, społeczeństwo, edukacja
strony: 21-35, rok wydania: 2013

Kaczmarek Karolina, Matulewska Aleksandra, Wiatrowski Przemysław
Methods of Expressing Obligation and Prohibition In English, Hungarian and Polish Statutory Instruments in the Aspect of Translation – In Quest for Translation Equivalents
Redaktorzy: v.Hahn Walther, v.Hahn Walther
Multilingual Processing in Eastern and Southern EU Languages. Low-resourced Technologies and Translation.
strony: 27-39, rok wydania: 2012

Grzybek Joanna, Kaczmarek Karolina, Matulewska Aleksandra
Deontic Modality In Legilinguistic Translation.
Redaktorzy: Grzegorczyk Paweł, Knoppek Krzysztof, Walasik Marcin
Studia nad systemem ochrony prawnej. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Feliksowi Zedlerowi
strony: 1263-1308, rok wydania: 2012

Kaczmarek Karolina
Szövegelemzés az idegennyelv- és fordítástanításában
Redaktorzy: Koutny Ilona, David Maria, Németh Szabolcs, Kornatowski Paweł
Magyar–lengyel kapcsolatok: kontrasztív nyelvészeti, irodalmi és kulturális kutatás (t. I)
strony: 172-180, rok wydania: 2012

Kaczmarek Karolina
A jogi és a nyelvi normáról a magyar és a lengyel nyelvben
Redaktorzy: Nagy Laszlo, Nemeth Michał, Tatrai Szilard
Languages and Cultures in Research and Education
strony: 111-120, rok wydania: 2011

Kaczmarek Karolina
Polskie i węgierskie teksty prasowe o tematyce kryminalnej w XVIII, XIX i na początku XX wieku jako przykład analizy tekstologicznej z uwzględnieniem aspektu historyczno-kulturowego
Redaktorzy: Bojar Bożenna
Czas, pamięć, tradycja. Materiały konferencji
strony: 271-282, rok wydania: 2010

Kaczmarek Karolina
Kardynał Józef Mindszenty wobec zagrożeń komunizmu na Węgrzech
Redaktorzy: Jakóbczyk-Adamczyk Patrycja, Rogut Dariusz
Przyjaźń z tysiącletnim rodowodem. Szkice z dziejów relacji polsko-węgierskich
strony: 163-177, rok wydania: 2009

Kaczmarek Karolina
A "tilalmat" és "engedélyt" kifejező eszközök jogi szakszövegben a deontikus modalitás tükrében
Redaktorzy: Bardosi Vilmos
Quo vadis philologia temporum nostrorum? Korunk civilizációjának nyelvi képe
strony: 173-188, rok wydania: 2009

Książki autorskie:

Kaczmarek Karolina
Looking for Equivalents in Polish-Hungarian Translation
Wydawnictwo Naukowe CONTACT
Seria: Dissertationes legilinguisticae
Poznań 2017
ISBN: 978-83-65287-56-4

Kaczmarek Karolina
Gramatyka tekstu prawnego. Spójność komunikacyjna w polskim i węgierskim kodeksie cywilnym
Wydawnictwo Naukowe UAM
Seria: Językoznawstwo
Poznań 2016
ISBN: 978-83-232-3067-0