Kubaszczyk Katarzyna

Artykuły w tomach zbiorowych:

Kubaszczyk Katarzyna
Semantyczna realizacja funkcji podmiotu predykatów jedno- i wieloargumentowych w tłumaczeniu literackim. Polskofrancuska analiza kontrastywna
Redaktorzy: Ciekańska Sylwia, Długosz Daria, Woźniak Beata
Transgresja – Interdyscyplinarność – Dyskurs. Paradygmaty współczesnej neofilologii
strony: 45-56, rok wydania: 2017