Data publikacji w serwisie:

Gratulacje z okazji nadania tytułu profesora dr hab. Mikołajowi Nkollo

Z radością informujemy, że postanowieniem z dnia 14 grudnia Prezydent RP nadał panu prof. UAM dr. hab. Mikołajowi Nkollo z Instytutu Filologii Romańskiej WN tytuł profesora nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo.

Badania prof. Nkollo poświęcone są zmianom w dziejach gramatyk języków francuskiego, hiszpańskiego, katalońskiego, oksytańskiego i portugalskiego. Obszary zmian obejmują konstrukcje recyprokalne, zmiany w lokalizacji i postaciach zaimków atonicznych, nietypowe zależności forma – znaczenie w morfologii imiennej w zakresie kategorii liczby w powiązaniu z typem zdania i typem tekstu, ewolucję pospolitych apelatywów w stronę wykładników kwantyfikacji dowolnej i nieokreśloności. Znakomitą większość prac badawczych prof. Nkollo prowadzi w ramach projektów badawczych finansowanych ze środków uzyskanych na drodze konkursowej.

Profil prof. Mikołaja Nkollo w Bazie Wiedzy Omega PSiR: https://researchportal.amu.edu.pl/info/author/UAM101109/

Panu Profesorowi składamy serdeczne gratulacje oraz życzenia dalszych sukcesów w realizacji planów i zamierzeń naukowych!