Władze

Dyżury Władz Dziekańskich w okresie wakacyjnym 2024
PDF
Pobierz PDF Dyżury Władz Dziekańskich w okresie wakacyjnym 2024 (336.8 KB)

prof. UAM dr hab.Krzysztof Stroński

Dziekan Wydziału Neofilologii

pokój 106B, Collegium Novum
dyżury:

wtorek: 9:00 - 10:00
piątek: 9:00 - 10:00

Zapisy w pokoju 107B (61 829 3500)

  • opracowanie strategii rozwoju dyscypliny naukowej, zgodnej ze strategią rozwoju szkoły dziedzinowej i Uniwersytetu;
  • kształtowanie polityki ewaluacji jakości działalności naukowej w ramach danej dyscypliny naukowej, we współpracy z radą naukową dyscypliny;
  • współpraca z prorektorem kierującym szkołą doktorską w zakresie związanym z kształceniem doktorantów oraz procesem wyznaczania promotora lub promotorów;
  • organizowanie pracy rady naukowej dyscypliny, jeżeli została utworzona w ramach wydziału;
  • przygotowanie planu wstępnego oraz planu finansowego wydziału;
  • dysponowanie środkami finansowymi w ramach przyznanych środków oraz udzielonego upoważnienia, zgodnie z zasadami określonymi przez rektora;
  • wspieranie pozyskiwania środków finansowych na badania naukowe;
  • wspieranie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz innych form ich transferu do gospodarki;
  • sprawowanie nadzoru nad działalnością jednostek organizacyjnych wydziału;
  • zapewnianie funkcjonowania na wydziale infrastruktury oraz systemu biblioteczno-informacyjnego w zakresie niezbędnym do realizacji zadań wydziału;
  • obsadzanie kadry poszczególnych przedmiotów oraz ustalanie harmonogramu zajęć dydaktycznych wydziału,po uzyskaniu opinii rady programowej kierunku studiów;
  • nadzorowanie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w zakresie określonym w regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu;
  • składanie wniosków w sprawie zatrudnienia, nagradzania oraz udzielania urlopów;
  • składanie wniosków o powołanie na stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych wydziału;
  • składanie rektorowi corocznego sprawozdania z działalności wydziału;
  • informowanie rady naukowej dyscypliny o pracach rad programowych właściwych kierunków studiów;
  • wskazywanie kierunków studiów, które mogą tworzyć grupę kierunków studiów.

prof. UAM dr hab.Katarzyna Klessa

Prodziekan ds. nauki

pokój 117B, Collegium Novum
dyżury:

wtorek: 9:00 - 10:00
piątek: 9:00 - 10:00 (Teams)

Zapisy indywidualnie (katarzyna.klessa@amu.edu.pl)

  • Działalność naukowa Wydziału Neofilologii:
   • koordynacja polityki naukowej Wydziału,
   • sprawozdania z działalności naukowej,
   • ocena parametryczna,
   • awanse i nagrody naukowe.
  • Publikacje i wydawnictwa:
   • baza publikacji pracowników,
   • publikacje elektroniczne,
   • współpraca z Wydawnictwem Naukowym UAM,
   • współpraca z Biblioteką Collegium Novum.
  • Projekty i granty badawcze:
   • koordynacja polityki ubiegania się o zewnętrzne środki na badania naukowe,
   • współpraca z pełnomocnikiem dziekana ds. grantów oraz kierownikami projektów badawczych na WN.
  • Prowadzenie Rady Dziekańskiej w zastępstwie Dziekana
  • Współpraca międzynarodowa

prof. UAM dr hab.Andrzej Narloch

Prodziekan ds. studenckich

pokój 105B, Collegium Novum
dyżury:

wtorek: 9:00 - 10:00
piątek: 10:00 - 11:00

  • sprawy studenckie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, rozpatrywanie wniosków studenckich (urlopy, powtarzanie roku, powtarzanie przedmiotów itd.),
  • sprawy socjalno-bytowe studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych,
  • współpraca z samorządem studenckim,
  • opieka nad studenckimi inicjatywami naukowymi, kulturalnymi i sportowymi,
  • nadzór nad praktykami zawodowymi i stażami studenckimi,
  • nadzór i koordynacja realizacji programów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych,
  • koordynacja pracy zespołu ds. zapewnienia jakości kształcenia,
  • koordynacja procesu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne,
  • współpraca z zespołem ds. potwierdzania efektów uczenia się,
  • współpraca z kierownikami studiów podyplomowych i kursów dokształcających.

prof. UAM dr hab.Marta Woźnicka

Prodziekan ds. organizacyjnych

pokój 108B, Collegium Novum
dyżury:

wtorek: 9:00 - 10:00
piątek: 9:00 - 10:00

Zapisy indywidualnie (marta.woznicka@amu.edu.pl)

  • Organizacja procesu dydaktycznego na WN:
   • koordynacja realizacji obciążeń dydaktycznych pracowników,
   • nadzór nad programami studiów realizowanymi przez Wydział we współpracy z innymi jednostkami UAM i innymi uczelniami,
   • koordynacja przygotowywania nowych programów studiów, wniosków o utworzenie nowych kierunków lub specjalności, studiów podyplomowych i kursów dokształcających.
  • Promocja Wydziału:
   • koordynacja prac Zespołu ds. Promocji,
   • obecność Wydziału w Internecie,
   • materiały promocyjne.
  • Współpraca Wydziału z otoczeniem:
   • współpraca z otoczeniem gospodarczym,
   • współpraca ze szkołami,
   • kontakt z absolwentami (m.in. badania losów absolwentów).
  • Nadzór nad infrastrukturą Wydziału

prof. UAM dr hab.Sylwia Mikołajczak

Kierownik Studiów Doktoranckich

pokój 117B, Collegium Novum
dyżury:

środa: 8:30 - 9:30

  • sprawy Wydziałowego Studium Doktoranckiego,
  • sprawy osobowe doktorantów,
  • sprawy organizacyjne i dydaktyczne WSD,
  • rekrutacja na WSD,
  • współpraca z samorządem doktoranckim.