Deklaracja dostępności

Wydział Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wydziału Neofilologii UAM.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • nie wszystkie filmy posiadają napisy dla osób z niepełnosprawnością słuchu,
 • część obrazów nie posiada tekstu alternatywnego.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Wydziału Neofilologii UAM.

email: WNhelpdesk@amu.edu.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Collegium Novum

Adres: al. Niepodległości 4, 61-874 Poznań

Kierownik budynku: mgr Konrad Jacek (email: konrad.jacek@amu.edu.pl, tel. 61 829 37 35)

Opis: W pobliżu ok. 5 m od głównego wejścia do budynku znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami, na terenie parkingu wewnętrznego obiektu, wjazd od ul. Powstańców Wielkopolskich.

Wejście główne do budynku:

 • posiada schody wyposażone w poręcze,
 • posiada windę obok głównego wejścia, umożliwiającą wjazd z zewnątrz budynku do głównego holu oraz na poziom 0 budynku A,
 • nie posiada drzwi automatycznie otwieranych.

Wejście boczne od ul. Tadeusza Kościuszki (do Biblioteki Filologicznej Novum):

 • posiada schody wyposażone w poręcze oraz drzwi automatycznie otwierane,
 • posiada pochylnię oraz drzwi otwierane nieautomatycznie, z dzwonkiem do portierni.

Wewnątrz budynku:

 • znajdują się schody wyposażone w poręcze po jednej lub po obu stronach,
 • znajdują się windy, które obsługują wszystkie poziomy i części obiektu,
 • windy wyposażone są w komunikaty głosowe oraz przyciski z alfabetem Braille'a,
 • znajduje się platforma schodowa z głównego holu na korytarz budynku C,
 • znajduje się winda umożliwiająca wjazd z korytarza budynku C na patio oraz do bufetu,
 • znajdują się toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami:
  • 1 toaleta na poziomie 0 bloku A,
  • 1 toaleta na poziomie 0 bloku B,
  • 1 toaleta na każdym piętrze w Bibliotece Filologicznej Novum.

System informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi obejmuje:

 • zainstalowane w salach pętle induktofoniczne dla osób z niepełnosprawnością słuchu,
 • zainstalowane na drzwiach do sal tabliczki z numerem sali zapisanym w alfabecie Braille'a oraz kodem QR prowadzącym do strony ze szczegółowymi informacjami o sali (kody QR tymczasowo niedostępne),
 • system nawigacyjno informacyjny ToTuPoint wspierający orientacje przestrzenną osób niewidomych. Znaczniki są zainstalowane nad drzwiami wejściowymi do budynku od Al. Niepodległości, nad drzwiami wejściowymi od ul. Kościuszki oraz w 21 miejscach we wnętrzu, między innymi przy windach na każdym poziomie w budynkach A i B oraz w łączniku C. Pełna lista lokalizacji znaczników znajduje się na stronie
  http://totupoint.pl/strona.php?nazwa=lista_znacznikow_totupoint&miasto=Pozna%C5%84&miejsce=Uniwersytet+Adama+Mickiewicza+-+Collegium+Novum%2C+Al.+Niepodleg%C5%82o%C5%9Bci+4
 • ekrany wyświetlające informacje istotne z punktu widzenia studentów i pracowników UAM na holach wydziału.

Do obiektu można wejść z psem asystującym, ale z ograniczeniami dotyczącymi pracowni, w których obecność zwierząt jest wykluczona ze względu na przepisy BHP.

Dane kontaktowe portierni lub innych osób udzielających informacji / pomocy:
Portiernia: tel. 61 829 37 36

Collegium Heliodori Święcicki

Adres: Grunwaldzka 6, 60-780 Poznań

Kierowniczka budynku: mgr Anna Kołodziejczak (email: annan@amu.edu.pl, tel. 61 829 12 34)

Opis: W pobliżu wejścia do obiektu od ul. Grunwaldzkiej znajdują się 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełno sprawnościami - ok. 30m od wejścia.

Wejście główne do budynku:

 • posiada schody wyposażone w poręcze,
 • posiada drzwi automatycznie otwierane (z poziomu 0 obok głównego wejścia),
 • budynek posiada drugie wejście od podwórza, gdzie znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością, umiejscowione ok. 20m od automatycznie otwieranych drzwi do windy.

Wewnątrz budynku:

 • znajduje się 8 toalet przystosowanych dla osób z niepełnosprawnościami na poziomach od -1 do 2 piętra,
 • znajdują się windy z komunikatem głosowym, ale bez przycisków z alfabetem Braille’a, które obsługują prawie wszystkie poziomy i części budynku.

System informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi obejmuje:

 • zainstalowane w salach 024a i 024b oraz na auli pętle induktofoniczne dla osób z niepełnosprawnością słuchu,
 • tabliczki z numerem sali zapisanym w alfabecie Braille'a zainstalowane na drzwiach do sal.

Do obiektu można wejść z psem asystującym bez żadnych ograniczeń (na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

Dane kontaktowe portierni lub innych osób udzielających informacji / pomocy: tel. 61 829 12 30

Budynek Dydaktyczny UAM przy al. Niepodległości 24

Adres: al. Niepodległości 24, 61-714 Poznań

Kierowniczka budynku: mgr Katarzyna Chraplak (email: k.chraplak@amu.edu.pl, tel. 61 829 39 00)

Opis: W pobliżu ok. 15 m od wejścia do obiektu znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Wejście główne do budynku:

 • posiada schody niewyposażone w poręcze,
 • posiada wejście boczne z dostępem dla osób z trudnościami w poruszaniu się.

Wewnątrz budynku:

 • znajdują się windy, które obsługują wszystkie poziomy i części budynku,
 • znajdują się 4 toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami,
 • znajdują się windy z komunikatami głosowymi i przyciskami z alfabetem Braille’a,
 • brak obszaru kontroli (brak portierni). Każdy student posiada kartę dostępu, która upoważnia go do wejścia z korytarza głównego na korytarze z salami dydaktycznymi.

System informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi obejmuje:

 • zainstalowane na drzwiach do sal tabliczki z numerem sali zapisanym w alfabecie Braille'a oraz kodem QR prowadzącym do strony ze szczegółowymi informacjami o sali (kody QR tymczasowo niedostępne).

Do obiektu można wejść z psem asystującym bez żadnych ograniczeń (na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

Dane kontaktowe portierni lub innych osób udzielających informacji / pomocy: tel. 61 829 39 02