Wydziałowe Kolokwia Badawczo-Dydaktyczne

Cele Wydziałowych Kolokwiów Badawczo-Dydaktycznych obejmują przede wszystkim zgłębianie wiedzy o językach i kulturach nowożytnych w ramach studiów nad komunikacją międzykulturową, a także połączenie trzech płaszczyzn glottodydaktycznych (teoretycznej, stosowanej oraz praktycznej) w dziedzinie dydaktyki językowej przy prowadzeniu badań empirycznych oraz opracowaniu aplikacji praktycznych. Klucz do realizacji wymienionych celów stanowi synergiczne wykorzystywanie wiedzy o specyfice komunikacji z przedstawicielami kultury kraju nauczanego języka oraz wiedzy czerpanej z praktyk dydaktycznych różnych języków.

https://uniwersyteckie.pl/nauka/dr-kinga-kowalewska-przelamac-wstyd

Efekty pracy grupy:

1. Publikacje, organizacja międzynarodowych konferencji, sympozjów, seminariów, m.in.:

  • 1st International Online Conference on Challenges in the Process of Foreign Language Teaching (Poznan, 25.04.2022 r.)
  • Międzynarodowe badawczo-dydaktyczne seminarium online „Kształtowanie kompetencji (między)kulturowej w procesie nauczania/uczenia się języka rosyjskiego” (Poznań – Nitra, Słowacaj, 23.06.2023 r.)
  • International Online Seminar on Innovative Teaching Projects (Poznań – Szumen, Bułgaria, 22.02.2022 r.)
  • Międzynarodowa Telekonferencja Badawczo-Dydaktyczna „Nauka czytania jako wyzwanie”  (Poznań – Wanadzor, Armenia 10.12.2021 r.)
  • Sympozjum jubileuszowe z okazji 10-lecia działalności Wydziałowych Kolokwiów Badawczo-Dydaktycznych (Poznań 13.10.2023 r.)

Spotkania w ramach WKBD odbywają się 2  razy w roku zdalnie bądź stacjonarnie.

Spotkania grup roboczych, biorących udział w projekcie „Fundamenty nauczania”, odbywają się zdalnie 2–4 razy w roku (w zależności od potrzeb).

2. Publikacje:

Kowalewska Kinga, Makarowska Olga
Educatorium – from theory to practice, „Neofilolog” Polskie Towarzystwo Neofilologiczne, vol. 60, nr 2, 2023, 396–416, DOI:10.14746/n.2022.60.2.8

Dominika Anna Gortych, Kinga Kowalewska, Natalia Królikiewicz, Olga Makarowska, Sylwia Izabela Schab

Mozaika Glottodydaktyczna Edukatorium w Kształtowaniu Kreatywności Zawodowej Glottodydaktyków, Poznań: Wydawnictwo Rys, 2021. DOI: 10.48226/dwnuam.978-83-66666-33-7_2021.11

https://repozytorium.amu.edu.pl/handle/10593/26242

3. Projekty:

W ramach Wydziałowych Kolokwiów Badawczo-Dydaktycznych uruchomiono projekt badawczo-dydaktyczny „Fundamenty Nauczania” objęty patronatem honorowym Pana Dziekana Wydziału Neofilologii prof. dra hab. Krzysztofa Strońskiego.

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości nauczania języków obcych studentów rozpoczynających/kontynuujących naukę języka obcego na studiach wyższych.

Projekt obejmuje wszystkie aspekty nauczania/uczenia się języków obcych oraz wszystkie poziomy biegłości językowej.

W latach 2022-2023 zrealizowano część pierwszą projektu Czytanie wyzwaniem, którego głównym celem było podniesienie kompetencji językowych studentów w zakresie czytania.

W projekcie uczestniczyli wykładowcy Wydziału Neofilologii UAM oraz Uniwersytetu Łódzkiego  uczący następujących języków: angielskiego, hindi, hiszpańskiego, niemieckiego oraz rosyjskiego.

W ramach projektu zostało opracowane i opublikowane edukatorium, jako nowy gatunek piśmiennictwa naukowego.

W roku akademickim 2023/2024 zostanie zrealizowana cześć druga projektu W poszukiwaniu ukrytych znaczeń, którego głównym celem jest rozwój intuicji kulturowej w ramach kształtowania kompetencji międzykulturowej.

4. Udział w konferencjach:

  • Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Dydaktyczna pt. Uczenie się i nauczanie języków obcych w złożonej i dynamicznej rzeczywistości, wygłoszony referat (dr Kinga Kowalewska i dr Olga Makarowska) pt. „Usprawnienie techniki czytania w dowolnym języku obcym – perspektywa badawcza i praktyka” (Wrocław, 11-13.09.2023 r.)
  • Międzynarodowa Konferencja Języków Obcych pt. Future of languages,  wygłoszony referat (dr Kinga Kowalewska) pt. “Development of reading skills among foreign language students” (Reykjavik, Islandia, 8-9.06.2023 r.)
Współpraca:

prof. UAM dr hab. Andrzej Narloch (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska)
prof. UG dr hab. Żanna Sładkiewicz (Uniwersytet Gdański, Polska)
dr Karine Aroustamyan (Vanadzor State University after Hovhannes Tumanayan, Armenia)
dr Jan Gallo (Constantine the Philosopher University in Nitra, Słowacja)
dr Alena Kalechyts (Constantine the Philosopher University in Nitra, Słowacja)
mgr Patrik Lekeš (Constantine the Philosopher University in Nitra, Słowacja)
dr Robert Lagerberg (University of Melbourne, Australia)
dr Elona Curkan-Dróżka (Uniwersytet Łódzki, Polska)
dr Zoja Kuca (Uniwersytet Łódzki, Polska)
dr Elena Nevzorova-Kmiech (Uniwersytet Łódzki, Polska)

Dane kontaktowe:

dr Kinga Kowalewska kiko@amu.edu.pl
dr Natalia Królikiewicz natasza@amu.edu.pl
dr Olga Makarowska filin@amu.edu.pl