Hubert Orłowski,
projekt naukowo-wydawniczy „Poznańska Biblioteka Niemiecka” (Posener Deutsche Bibliothek)

Celem projektu jest wydanie 14 tomów w ramach „Poznańskiej Biblioteki Niemieckiej”. Poszczególne tomy prezentować będą myśl historiograficzną i eseistykę historycznoliteracką, jak również refleksje z obszarów filozofii, psychologii społecznej i socjologii autorów niemieckich z XX i XXI wieku. Z jednym wszakże zawężeniem – chodzi o refleksję nachyloną raz mniej, raz bardziej wyraziście nad kwestiami niemieckimi.

Badania finansowane z funduszy grantu NCN 11H 13 0177 82
Okres realizacji projektu: 2014-2019

Prof. Dr hab. Hubert Orłowski – germanista i kulturoznawca, specjalizuje się w literaturze i kulturze niemieckiej ze szczególnym uwzględnieniem okresu III Rzeszy, teorią narracji, semantyką historyczną oraz badaniami nad stereotypami i literackimi stosunkami polsko-niemieckimi. Badacz procesu powstawania stereotypów niemieckich o Polsce, w tym terminu „Polnische Wirtschaft”. Jest Autorem kilkudziesięciu książek autorskich i współautorskich  wydanych w Polsce i za granicą, antologii tekstów literaturoznawczych i kulturoznawczych oraz eseistyki literackiej.  W swoim dorobku ma też liczne studia i rozprawy zamieszczane w pracach zbiorowych oraz czasopismach krajowych i zagranicznych. Od roku 1996 jest redaktorem naukowym serii wydawniczej „Poznańska Biblioteka Niemiecka”, w ramach której do roku 2014 ukazało się 38 tomów. Jest członkiem Polskiej Akademii Nauk, zasiada w radach naukowych licznych towarzystw i stowarzyszeń. Za swą działalność naukową odznaczony został nagrodami w kraju i za granicą. Jest Doctorem honoris causa Uniwersytetu Opolskiego oraz Uniwersytety Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.