Projekty

Sylwia Adamczak-Krysztofowicz, RADAR - Regulating Anti-Discrimination and Anti-Racism

Camilla Badstübner-Kizik, Nowe modele dydaktyki kultury Polsko-niemieckie miejsca pamięci

Marcin Gołaszewski, Pisarze i poeci niemieckiej emigracji wewnętrznej wobec narodowego socjalizmu

Dominika Gortych, Implanty pamięci? Od/budowa Zamków w Poznaniu i Berlinie - interdyscyplinarne studium przypadku

Alfons Gregori i Gomes, Element ideologiczny w literaturze fantastycznej

Maciej Karpiński, Język pogranicza – pogranicze języka. Parajęzykowe aspekty komunikacji interkulturowej

Joanna Kic-Drgas, TRAILs

Anna Kurek, Generyczność w języku norweskim

Adrianna Maśko, Buland al-Ḥajdari – poeta pokolenia prekursorów współczesnej poezji arabskiej. Interpretacja twórczości.

Łukasz Musiał, Franz Kafka: Utwory wybrane. Wstęp i opracowanie

Mikołaj Nkollo, Zintegrowana analiza diachroniczna romańskich zaimków atonicznych

Hubert Orłowski, projekt naukowo-wydawniczy „Poznańska Biblioteka Niemiecka” (Posener Deutsche Bibliothek)

Wacław Pagórski, Obraz Polski w niemieckiej literaturze podróżniczej "długiego" wieku XVII

Łukasz Piątak, Krytyczna edycja okultystycznych pism Szihab ad-Dina as-Suhrawardiego

Alicja Piotrowska, Wyrażenia dzierżawcze w językach duńskim i szwedzkim w ujęciu synchronicznym i diachronicznym

Wawrzyniec Popiel-Machnicki, „Podróże nieodkryte”. Nieopublikowane dzienniki Bronisława Grąbczewskiego jako świadectwo historii i element dziedzictwa kulturowego

Aldona Sopata, Polsko-niemiecki bilingwizm dzieci: wiek rozpoczęcia przyswajania języka a sukces długoterminowego rozwoju językowego

Marta Sukiennicka, Retoryczny Arsenał romantyków z kręgu Charlesa Nodiera (1824-34)

Anna Szczepaniak-Kozak, Języki większościowe i mniejszościowe w edukacji szkolnej (MaMLiSE)

Agnieszka Wagner, Struktura rytmiczna wypowiedzi w języku polskim: analiza korpusowa

Tomasz Wicherkiewicz, Dziedzictwo językowe Rzeczypospolitej. Baza dokumentacji zagrożonych języków

Brygida Sawicka-Stępińska, Osłabienie fonemu /s/ w mowie lektorów radiowych w języku hiszpańskim z Guayaquil - analiza akustyczna i socjolingwistyczna zmiany fonetycznej

Grażyna Strnad, Toward Academic Cooperation: Korean Studies in Poland 2019

Katarzyna Klessa, Mowa kierowana do dzieci i dorosłych: badanie wstępne z użyciem artykulografu Carstens AG501

Justyna Walkowiak, Nazwiska o genezie litewskiej (bałtyckiej) współcześnie używane przez Polaków – kwerenda w kartotece Instytutu Języka Litewskiego w Wilnie

Kamil Długosz, Wpływy międzyjęzykowe w przetwarzaniu rodzaju gramatycznego języka trzeciego w czasie rzeczywistym

Katarzyna Płaczek, Rola elementów literackich i narracyjnych w hiszpańskich traktatach medycznych z przełomu XVI i XVII wieku

Ryszard Kupidura, Oswajanie europejskiej przestrzeni kulturowej: Niemcy, Polska i Ukraina we współczesnym migracyjnym dyskursie literackim

Mikołaj Nkollo, Uzgodnienie negacji w dziejach języka gaskońskiego

Beata Bochorodycz, Problem baz wojskowych na Okinawie w relacjach amerykańsko-japońskich od zakończenia Zimnej Wojny a wewnętrzne determinanty polityki zagranicznej

Izabella Łabędzka, Contemporary Taiwanese dance theatre and the theatre of movement (1973-2019)

Maciej Karpiński, Multimodal Stancetaking: Expressive Movement and Affective Stance: Political Debates in the German Bundestag and the Polish Sejm

Arkadiusz Jabłoński, Ku spójnemu opisowi gramatyki japońskiej - polski słownik (leksykon) japońskich terminów gramatycznych

Artur Urbaniak, Kompetencje komunikacyjne w globalnej wiosce:  Pokolenie Z wobec prawdy, postprawdy i fake newsów w mediach społecznościowych

Magdalena Kardach, Ideologiczne wymiary krajobrazu kulturowego.  Semantyka cmentarzy rodowych Prus Wschodnich w świetle źródeł literackich i nieliterackich od XIX do połowy XX wieku

Tomasz Wicherkiewicz, COLING - Minority Languages, Major Opportunities. Collaborative Research, Community Engagement and Innovative Educational Tools

Karolina Gortych-Michalak, Dystans między językiem greckim, Greko i Griko: badanie ankietowe zrozumiałości wzajemnej w zakresie leksyki i morfosyntaktyki

Katarzyna Klessa, Cyfrowa infrastruktura badawcza dla humanistyki i nauk o sztuce DARIAH-PL