Adrianna Maśko,
Buland al-Ḥajdari – poeta pokolenia prekursorów współczesnej poezji arabskiej. Interpretacja twórczości.

Projekt „Buland al-Ḥajdari  – poeta pokolenia prekursorów współczesnej poezji arabskiej. Interpretacja twórczości” był realizowany w ramach przygotowań do napisania rozprawy doktorskiej pod tym samym tytułem. Jego punktem wyjścia były następujące założenia: 1) działalność literacka Bulanda al-Hajdariego (1926-1996), irackiego poety pochodzenia kurdyjskiego, mimo jego przynależności do pionierów „ruchu wolnej poezji”, który odegrał znaczącą rolę w unowocześnieniu liryki arabskiej w XX wieku, nie cieszyła się dotąd wystarczającym zainteresowaniem ze strony badaczy literatury arabskiej; 2) analiza i interpretacja utworów Al-Hajdariego, przy odwołaniu się do dokonań literackich współczesnych mu poetów irackich i arabskich, może posłużyć rozpoznaniu oraz przedstawieniu cech, które decydują o modernizmie współczesnej poezji arabskiej; 3) analiza struktury metrycznej poezji Al-Hajdariego może ukazać zaproponowane przez niego w tym zakresie innowacje.
Efektem przeprowadzonej w dysertacji analizy i interpretacji twórczości Al-Ḥajdariego było zatem:  1) przypomnienie o jego wkładzie w rozwój powojennej poezji arabskiej oraz o konieczności uwzględniania nazwiska tego twórcy wśród nazwisk innych, bardziej znanych przedstawicieli pokolenia prekursorów; 2) przedstawienie na przykładzie twórczości Al-Ḥajdariego, ukazanej na tle liryki innych autorów tego okresu, wielu zjawisk charakterystycznych dla poezji arabskiej z drugiej połowy XX wieku; 3) pokazanie literackich obrazów najważniejszych doświadczeń, które stały się udziałem zarówno poetów z pokolenia prekursorów, jak i innych obywateli państw arabskich we wspomnianym czasie; 4) wskazanie specyficznych cech liryki Al-Ḥajdariego i jego twórczej indywidualności.
Realizacja projektu polegała przede wszystkim na badaniach kwerendalnych w Bibliotece Jafet Uniwersytetu Amerykańskiego w Bejrucie oraz w bibliotece Szkoły Języków Orientalnych (SOAS) i w Bibliotece Brytyjskiej w Londynie. Badania te stanowiły uzupełnienie kwerend przeprowadzonych w ramach innych wyjazdów stypendialnych w bibliotekach w Kairze, Aleksandrii, Damaszku i Ammanie.

Badania finansowane z funduszy grantu NCN NN103447840
Okres realizacji projektu: 2011-2013

Dr Adrianna Maśko jest adiunktem w Katedrze Studiów Azjatyckich. Ukończyła pięcioletnie stacjonarne studia na kierunku historia (specjalność pedagogiczna) i filologiczne, specjalność etnolingwistyka (specjalizacja – tłumaczenia w języku niemieckim), a następnie studia doktoranckie w Zakładzie Arabistyki i Islamistyki na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza. Podczas studiów magisterskich i doktoranckich przebywała na stypendiach wyjazdowych w Niemczech, Syrii, Egipcie, Libanie, Jordanii i Wielkiej Brytanii. Od kilku lat prowadzi zajęcia z praktycznej nauki języka arabskiego, a od roku również wykłady i konwersatoria poświęcone literaturze arabskiej. Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół współczesnej literatury arabskiej i jej społeczno-historycznych kontekstów.