Aldona Sopata,
Polsko-niemiecki bilingwizm dzieci: wiek rozpoczęcia przyswajania języka a sukces długoterminowego rozwoju językowego

Projekt dotyczy aktualnej debaty psycholingwistycznej na temat tzw. okresów wrażliwych w akwizycji językowej. W szczególności w projekcie zbadane zostaną wielorakie skutki, jakie różny wiek rozpoczęcia akwizycji językowej może mieć dla rozwoju poszczególnych obszarów języka u osób dwujęzycznych.

Pierwszym celem projektu jest zidentyfikowanie podobieństw i różnic charakteryzujących poszczególne typy akwizycji językowej na zaawansowanym etapie rozwoju tak, aby móc określić znaczenie wieku rozpoczęcia akwizycji języka dla poziomu rozwoju obu języków u dzieci bilingwalnych po dłuższym czasie.

Drugim celem jest określenie roli innych czynników językowych i pozajęzykowych, które mają wpływ na stopień zaawansowania rozwoju językowego. Dane zostaną zebrane w obu językach i w obu krajach (w Niemczech i w Polsce). Dzięki temu w projekcie zintegrowane zostaną badania dotyczące przyswajania pierwszego i wczesnego drugiego języka, a także badania akwizycji języka kraju pochodzenia. Podejście to umożliwia rozróżnienie skutków działania różnych czynników pozajęzykowych, które mają wpływ na proces rozwoju indywidualnego bilingwizmu, np. statusu języka (język mniejszości/większości) czy też prestiżu danego języka w danej społeczności.

Po trzecie, projekt stawia sobie także za cel zidentyfikowanie warunków, w których pojawiają się wpływy międzyjęzykowe. Równoległa analiza wybranych zagadnień językowych w obu językach u osób bilingwalnych pozwoli na rozróżnienie skutków działania takich czynników,  które są natury ogólnojęzykowej oraz takich, które są specyficzne dla danego języka.

Badania finansowane z grantu NCN BEETHOVEN – UMO-201 4/1 s/G/H56 104521 Okres realizacji projektu 2016-2018

ALDONA SOPATA –  Jej główne zainteresowania badawcze obejmują wczesną dwujęzyczność dzieci, rozwój wielojęzyczności oraz badania akwizycji składni  języka pierwszego i drugiego. W latach 2007-09 była stypendystką Fundacji im. A. von Humboldta w Ośrodku Badań Wielojęzyczności przy Uniwersytecie w Hamburgu. Habilitowała się w 2011 roku na podstawie pracy Erwerbstheoretische und glottodidaktische Aspekte des frühen Zweitspracherwerbs. Sprachentwicklung der Kinder im natürlichen und schulischen Kontext.
Pełni obecnie funkcję dziekana Wydziału Neofilologii oraz kierownika Zakładu Badań nad Wielojęzycznością w Instytucie Lingwistyki Stosowanej UAM.
Wybór publikacji:
http://ils.amu.edu.pl/pl/12-pracownicy/104-asop
https://amu.academia.edu/AldonaSopata