Zróżnicowanie i zmiana konstrukcji dopełniaczowych w języku duńskim i szwedzkim (1600–2000)

Celem projektu jest zbadanie konstrukcji dopełniaczowych oraz ich zróżnicowania w języku duńskim i szwedzkim w latach 1600–2000. Do badanych konstrukcji należą:

  1. dopełniaczowa konstrukcja przyimkowa (np. statsministern i Sverige „premier Szwecji”, dosłownie „premier w Szwecji”)
  2. dopełniacz –s (np. Sveriges statsminister „premier Szwecji”).

Jak wskazują powyższe przykłady, konstrukcje te mogą w wielu kontekstach być użyte naprzemiennie, przy czym znaczenie konstrukcji pozostaje takie samo – są to konstrukcje dopełniaczowe wskazujące na to, że jeden referent frazy (tutaj: „premier”) przynależy do drugiego referenta frazy (tutaj: „Szwecja”). Celem projektu jest zatem zbadanie czynników, które mogą mieć wpływ na wybór jednej lub drugiej konstrukcji. Do badanych czynników należą między innymi: żywotność, określoność i topikalność referentów, długość grupy rzeczownikowej oraz typ relacji wyrażanej przez konstrukcję. Kolejnym celem projektu jest prześledzenie historii rozwoju dopełniaczowej konstrukcji przyimkowej w języku duńskim i szwedzkim, która dotychczas nie została szczegółowo zbadana.

Tematyka badawcza podjęta została głównie ze względu na to, że dopełniaczowa konstrukcja przyimkowa często używana jest we współczesnych językach duńskim i szwedzkim jako alternatywa dla dopełniacza –s, a mimo to konstrukcja ta nie została dotychczas szczegółowo zbadana. Wciąż niejasne pozostają kwestie dotyczące tego, kiedy konstrukcja zaczęła być używana z większą frekwencją oraz w jakich kontekstach i z jakimi referentami była najczęściej używana we wczesnych etapach swojego rozwoju (tj. lata 1600–1800).

Alicja Piotrowska

Alicja Piotrowska

Dr Alicja Piotrowska pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Skandynawistyki UAM. Jej zainteresowania badawcze obejmują językoznawstwo historyczne, korpusowe, składnię i gramatykę języków skandynawskich, runologię oraz gramatykę kontrastywną polsko-szwedzką. W swoich badaniach, zarówno diachronicznych jak i synchronicznych, nad wyrażeniami dzierżawczymi w językach skandynawskich wykorzystuje statystyczne metody analizy danych.

Działalność naukowa: w latach 2018-2023 kierowniczka projektu pt. "Wyrażenia dzierżawcze w językach duńskim i szwedzkim w ujęciu diachronicznym i synchronicznym"; stopień doktora uzyskany w grudniu 2021.

W ramach pracy dydaktycznej zajmuje się nauczaniem języka szwedzkiego, historii języka szwedzkiego oraz wstępu do językoznawstwa.

Badania finansowane z grantu NCN 2023/49/B/HS2/00138, projekt OPUS
Okres realizacji projektu: 2024-2027