Fotografia żywności a semiotyka społeczna – prace przygotowawcze

Celem nadrzędnym fotografii komercyjnej jest zysk finansowy. Produkowane zatem obrazy muszą odpowiadać potrzebom rynku. Dlatego też można pokusić się o stwierdzenie, że treści przedstawiane przez zdjęcia stockowe w pewnym stopniu mówią o wartościach czy emocjach, których szukamy; nawiązują do potrzeb społecznych i indywidualnych. Co ważne, zależności występujące między fotografią komercyjną a ludzkimi potrzebami otwierają drogę do manipulacji i zwiększają wpływ rynku na konsumenckie wybory życiowe, ocenę sytuacji czy postrzeganie rzeczywistości. Aby móc wskazać konkretne przykłady tego zjawiska konieczne jest skonstruowanie optymalnej metody badawczej z odpowiednio dobranych, jakościowych narzędzi. Metoda ta powinna bowiem umożliwiać uzyskanie obiektywnych, wiarygodnych danych. Do osiągnięcia tego celu niezbędne jest przeprowadzenie badań wstępnych, które to są przedmiotem niniejszego projektu. Po zakończeniu pilotażu wykonawca działania planuje złożenie wniosku w konkursie OPUS w celu otrzymania finansowania na dalsze działania badawcze.

Anna Zięba

Anna Zięba

Dr Anna Zięba, adiunkt w Instytucie Etnolingwistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Językoznawca, badaczka komunikacji międzykulturowej i komunikacji wizualnej, multimodalności; szczególnie zainteresowana spójnością tekstów multimodalnych, ich odbiorem i rolą w dyskursie społecznym. Stypendystka Uniwersytetu w Cambridge (Clifford and Mary Corbridge Trust Scholarship), autorka monografii pt. „Wpływ kultury narodowej na język prasowych tekstów informacyjnych” będącej owocem grantu NCN. Pasjonatka fotografii.

Badania finansowane z grantu NCN 2021/05/X/HS2/00967
Okres realizacji projektu: 2021-2022