Camilla Badstübner-Kizik,
Nowe modele dydaktyki kultury Polsko-niemieckie miejsca pamięci

W projekcie badany będzie językowy, kulturowy i dydaktyczny potencjał miejsc pamięci ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania różnorodnych mediów w procesie nauczania i uczenia się języka niemieckiego jako obcego w kontekście akademickim. W ramach projektu studenci w Polsce i w Niemczech wypracują kryteria wyboru paralelnych miejsc pamięci do pracy na zajęciach akademickich i opracują na tej podstawie modele zajęć akademickich. Wyniki ich pracy zostaną omówione i ewaluowane podczas spotkania warsztatowego, a w publikacji projektowej zostanie poddany refleksji proces ponadgranicznej współpracy i dokumentowane zostaną rezultaty projektu. To stanowić będzie podstawę dla planowanych kolejnych projektów, których celem będzie m.in. wypróbowanie w praktyce stworzonych modeli jak i ich dalsze rozwijanie w celach dokształcania nauczających języka niemieckiego jako obcego i dla potrzeb szkolnych zajęć języka niemieckiego jako obcego w Polsce. Długofalowo, wyniki projektu powinny przyczynić się do wzrostu kompetencji interkulturowej oraz do zwiększenia świadomości w zakresie języka, kultury oraz mediów wśród studentów z Polski i Niemiec. Ponadto, oczekuje się trwałych impulsów w obrębie dydaktyki języka, kultury i mediów w kształceniu akademickim w Polsce i w Niemczech.

W projekcie uczestniczą cztery uczelnie: dwie polskie (ILS UAM, Zakład Dydaktyki Kultury i Mediów oraz Uniwersytet Łódzki, Germanistyka, Katedra Literatury i Kultury Niemiec, Austrii i Szwajcarii) oraz dwie niemieckie (FU Berlin, Institut für Deutsche und Niederländische Philologie, Deutsch als Fremdsprache: Kulturvermittlung oraz Georg-August-Universität Göttingen, Seminar für Deutsche Philologie, Interkulturelle Germanistik). Z ramienia UAM projekt realizują prof. UAM dr hab. Camilla Badstübner-Kizik, dr Marta Janachowska-Budych oraz doktorantka mgr Anna Berezowska.

Badania finansowane z funduszy grantu FWPN (00438/2013/TM), projekt współfinansowany przez UAM, UŁ, FU Berlin oraz GAU Göttingen. Okres realizacji projektu: 2014-2015.

Prof. Camilla Badstübner-Kizik, kierownik Zakładu Dydaktyki Kultury i Mediów, w swoich badaniach koncentruje się na różnych aspektach lingwistycznych mediów, na dydaktyce mediów i kultury obcojęzycznej, na pozaszkolnych miejscach nauczania języków obcych oraz na kontaktach kulturowych pomiędzy Polską i krajami niemieckojęzycznymi. Od roku 2012 działa w międzynarodowym zespole MEMODICS, która bada potencjał glottodydaktycznej koncepcji pamięci kulturowej oraz miejsc pamięci. W ostatnich latach publikuje oprócz tego przede wszystkim na temat języków i wielojęzyczności w filmach. Prowadzi zajęcia dla studentów oraz warsztaty dla nauczycieli języków obcych w Polsce, Czechach, Niemczech, Austrii, m.in. w zakresie wykorzystania różnorodnych mediów na zajęciach języka obcego, nauczania i uczenia się języków za pomocą filmów oraz nowych koncepcji dydaktycznych w nauczaniu kultury obcojęzycznej.