Joanna Kic-Drgas,
TRAILs

Projekt TRAIL (LSP Teacher Training Summer School) jest międzynarodowym projektem,którego celem jest przygotowanie i wdrożenie metod służących rozwijaniu kompetencji nauczycieli języków obcych w zakresie nauczania języków specjalistycznych. W ramach projektu partnerzy zbadają sytuację i potrzeby nauczycieli JS, aby zdefiniować cele i wdrożyć odpowiednie programy szkoleniowe. W ramach projektu zostaną opracowane programy służące kształceniu nauczycieli JS, które będą oferowane w europejskich instytucjach szkolnictwa wyższego, na zasadzie współpracy międzynarodowej. TRAIL przyczyni się do wypracowania innowacyjnych rozwiązań i narzędzi wspierających rozwój umiejętności obecnych i przyszłych nauczycieli JS w szkolnictwie wyższym,zarówno na szczeblu krajowym, jak i na poziomie europejskim. Projekt zakłada stworzenie programu w oparciu o analizę potrzeb, wnioski wynikające z przeprowadzonych badań i dobre praktyki. Zespół wykorzysta także innowacyjny potencjał technologii informacyjnych i komunikacyjnych w celu przygotowania i wdrożenia odpowiedniej metodologii. Projekt TRAIL skierowany jest do przyszłych i obecnych nauczycieli języków specjalistycznych na uczelniach wyższych. Program szkoleniowy zostanie przetestowany w ramach Letniej Szkoły TRAIL. Jego zadaniem będzie rozwój umiejętności oraz kompetencji przyszłych i obecnie pracujących nauczycieli języków specjalistycznych.

Najważniejszymi efektami projektu będą:

  1. identyfikacja i analiza     programów szkoleniowych dla nauczycieli JS w Europie,
  2. identyfikacja potrzeb     nauczycieli JS,
  3. identyfikacja rozbieżności pomiędzy istniejącymi programami kształcenia nauczycieli JS a ich realnymi potrzebami
  4. przygotowanie programu szkoleń w ramach Letniej Szkoły TRAIL,
  5. przeprowadzenie szkolenia nauczycieli JS oraz jego ewaluacja ze szczególnym uwzględnieniem     zastosowanej metody przy wykorzystaniu wypracowanych narzędzi oceny.

Partnerzy projektu (konsorcjum): UNIVERSITE DE BORDEAUX (Francja), UNIVERZA V LJUBLJANI (Słowenia), UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO (Włochy), ARCOLA RESEARCH LLP (Wielka Brytania), UNIVERSIDAD DE CADIZ (Hiszpania), SVEUCILISTE U ZAGREBU (Chorwacja), FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE (Chorwacja) , ADE HOCHSCHULE WILHELMSHAVEN/OLDENBURG/ELSFLETH (Niemcy)

2018-1-FR01-KA203-048085

Projekt finansowany przez Komisję Europejską w ramach programu  KA2 "Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices", Konkurs: KA203 - Strategic Partnerships for higher education. Projekt realizowany w latach 2018-2020

Joanna Kic-Drgas (kierownik polskiego zespołu) – jest absolwentką Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza oraz Akademii Ekonomicznej (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny), jest zatrudniona jako adiunkt w Instytucie Lingwistyki Stosowanej UAM w Poznaniu. Zainteresowania badawcze dr Joanny Kic-Drgas dotyczą glottodydaktyki ogólnej, dydaktyki i metodyki nauczania języków angielskiego i niemieckiego, komunikacji specjalistycznej w środowisku zawodowym oraz nauczania języków specjalistycznych głównie prawa i ekonomii.

Joanna Woźniak (wykonawca w polskim zespole) – jest zatrudniona na stanowisku adiunkta w Instytucie Lingwistyki Stosowanej w Zakładzie Studiów Kontrastywnych.Zainteresowania naukowe dr Joanny Woźniak obejmują zagadnienia dotyczące języków i tekstów specjalistycznych, w tym tzw. juryslingwistyki, komunikacji specjalistycznej, frazeologii kontrastywnej oraz dydaktyki języków specjalistycznych.