Cyfrowa infrastruktura badawcza dla humanistyki i nauk o sztuce DARIAH-PL

Projekt realizowany jest w konsorcjum kilkunastu instytucji w Polsce, zorganizowanych w ramach pięciu laboratoriów Dariah.Lab (https://lab.dariah.pl/). Budowana jest w nim infrastruktura cyfrowa dla humanistyki, powstaje m.in. nowoczesna aparatura, jak również oprogramowanie, i rozwijane są możliwości zaawansowanej digitalizacji danych tekstowych i dźwiękowych.

W ramach UAM projekt ma charakter wielowydziałowy, powstaje w nim sześć modułów infrastruktury, zakładających tworzenie zasobów oraz potrzebnych do ich obsługi narzędzi. Moduły te wpisują się w laboratoria projektowe Dariah.lab i powstają na: Wydziale Neofilologii, Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej, Wydziale Anglistyki, Wydziale Matematyki i Informatyki oraz Wydziale Nauk o Sztuce, gdzie opracowywane są dwa moduły - w Instytucie Muzykologii oraz Instytucie Historii Sztuki. Moduły te obejmą infrastrukturę korpusów multimodalnych, narzędzia do badań literaturoznawczych i językoznawczych, moduł służący m.in. do analizy i gromadzenia odręcznych notatek tłumaczy, narzędzia datowania, normalizacji, wyszukiwania w tekstach polskich, infrastrukturę do badań muzyki, mowy i gestu, oraz cyfrowe archiwum audiowizualne. Więcej o działaniach całego Zespołu UAM można przeczytać np. tutaj. Kierowniczką projektu w UAM jest prof. Katarzyna Klessa.

Na Wydziale Neofilologii powstaje infrastruktura wytwarzania korpusów multimodalnych i powstaje korpus multimodalny MultiCo. Prace te koordynuje merytorycznie prof. Maciej Karpiński. Korpus MultiCo obejmuje m.in. zbiór nagrań fonii i wizji wraz z opisem wypowiedzi ustnej oraz ruchu ich uczestników. Opisywane są nagrania publicznych wystąpień motywacyjnych, przemówień posłów na Sejm oraz telewizyjnych rozmów na temat sportu. Efektem realizacji projektu jest również nowe laboratorium w budynku Collegium Novum, które umożliwia rejestrację oraz opracowanie i analizę materiałów do korpusów multimodalnych i inne prace badawczo-rozwojowe związane z komunikacją międzyludzką.

Pracownicy Wydziału Neofilologii uczestniczą również w pracach Zespołu tworzącego infrastrukturę projektową na Wydziale Nauk o Sztuce, w szczególności w Instytucie Muzykologii.

Katarzyna Klessa

Katarzyna Klessa

Katarzyna Klessa - specjalizuje się w językoznawstwie empirycznym, korpusowym, ze szczególnym uwzględnieniem: fonetyki eksperymentalnej oraz badania cech językowych i parajęzykowych w komunikacji międzyludzkiej. W latach 2020-2024 Prodziekan Wydziału Neofilologii ds. Nauki. Pracuje w Zakładzie Komunikacji Multimodalnej w Instytucie Lingwistyki Stosowanej WN.

Maciej Karpiński - fonetyk i psycholingwista prowadzący badania nad percepcją prozodii mowy oraz jej pragmatycznymi aspektami, a także  parajęzykowymi cechami mowy, komunikacją multimodalną oraz relacjami między mową a muzyką. Kierownik Zakładu Komunikacji Multimodalnej w Instytucie Lingwistyki Stosowanej na Wydziale Neofilologii.

Cyfrowa infrastruktura badawcza dla humanistyki i nauk o sztuce DARIAH-PL.
Nr projektu: POIR.04.02.00-00-D006/20 realizowany w okresie 2021-2023