Łukasz Piątak,
Krytyczna edycja okultystycznych pism Szihab ad-Dina as-Suhrawardiego

Celem projektu  jest przygotowanie krytycznej edycji korpusu okultystycznych pism Šihab ad-Dina as-Suhrawardiego (1155-1191) – muzułmańskiego filozofa i mistyka, twórcy intelektualnej tradycji iluminacjonizmu (ḥikmat al-išraq). Dzieła wchodzące w zakres zainteresowań niniejszego projektu są ostatnią grupą pism tego myśliciela, która nie jest jeszcze przebadana, a co najważniejsze – nie została jeszcze w całości opublikowana. Zbiór ten zawiera kilkunaście utworów niewielkich rozmiarów poruszających zagadnienia z zakresu nauk tajemnych, z których większość ma formę magicznych inwokacji, czy też litanii do ciał niebieskich, pełniących w świetle doktryny as-Suhrawardiego demiurgiczną rolę zarządców świata.
Edycja dokonana zostanie w oparciu o historyczne rękopisy przechowywane w bibliotekach kilku państw  (m.in. Egipt, Turcja, Iran, Bośnia i Hercegowina, Watykan). Zakres pracy obejmuje w pierwszej kolejności kodykologiczne zbadanie manuskryptów i dokładną identyfikację pism, dokonanie wyboru utworów przeznaczonych do edycji i wreszcie stworzenie ujednoliconej wersji tekstów arabskich na podstawie analizy porównawczej dostępnych rękopisów zawierających te same pisma. Tak przygotowane teksty zostaną wyposażone w niezbędny aparat krytyczny. Edycja pism zostanie opatrzona przypisami wyjaśniającymi oraz odnośnikami do Koranu, sunny oraz niewchodzących w zakres niniejszego projektu pism autora. Całości towarzyszyć ma szkic biografii As-Suhrawardiego, wprowadzenie do jego doktryny filozoficznej  oraz charakterystyka jego twórczości literackiej. Towarzyszyć temu będzie dokładne omówienie zabytków materialnych, jakimi są manuskrypty wykorzystane w projekcie z próbą rekonstrukcji ich historii.
Druga część pracy zakłada interdyscyplinarną analizę treści badanych pism pod kątem historyczno-literackim oraz filozoficzno-religioznawczym.

Badania finansowane z funduszy grantu NCN Preludium  2013/09N/HS2/02259
Okres realizacji projektu: 2014-2017

Łukasz Piątak jest wykładowcą w Zakładzie Arabistyki i Islamistyki. W latach 2008-2009 stypendysta fundacji GFPS-Polska na Uniwersytecie w Lipsku. W roku 2009 ukończył kurs językowy na Uniwersytecie w Damaszku (Syria). Absolwent jednolitych studiów magisterskich na poznańskiej arabistyce. Jest autorem pracy magisterskiej pt. Mundus imaginalis w gnozie sufizmu i szyizmu. Analiza fragmentów tekstów As-Suhrawardīego (1155-1191), Ibn ‘Arabīego (1165-1240) Mułły Sadry (1571-1636) oraz szajchickiej szkoły szyizmu imamickiego (XIX w.) pod kierunkiem dr hab. Pawła Siwca. Od 2012 doktorant na Wydziale Orientalistycznym UW (opiekun naukowy: prof. UW dr hab. Katarzyna Pachniak). W 2012 uczestniczył w warsztatach „Arabic Manuscripts Studies. An Introduction” pod kierunkiem prof. Adama Gacka, w berlińskiej Staatsbibliothek. Interesuje się różnorodnymi nurtami  doktrynalnymi islamu, w szczególności zaś filozofią i mistycyzmem, a także kodykologią arabsko-muzułmańską. Prywatnie miłośnik architektury i muzyki zarówno europejskiej, jak i orientalnej.