Mikołaj Nkollo,
Uzgodnienie negacji w dziejach języka gaskońskiego

Uzgodnienie negacji to cecha gramatyki języka, w którym dwa lub więcej wyrażenia o znaczeniu przeczącym w jednym zdaniu niosą znaczenie jednokrotnej negacji. Celem badania jest rekonstrukcja przebiegu oraz ustalenie przyczyn zmian, jakim uległa w tym zakresie gramatyka języka gaskońskiego (południowo-zachodnia Francja) od XII do XX wieku. Uzgodnienie negacji utrzymywało się w niej zawsze, ale bardzo radykalnie zmieniły się jego zasady i środki wyrażania (negacja przedczasownikowa > poczasownikowa, negacja ciągła > negacja wieloelementowa nieciągła). Powstają w ten sposób skomplikowane związki między zmianami w zakresie uzgodnienia negacji a tzw. cyklem Jespersena. Zmiany w gramatyce gaskońskiej są przy tym unikalne; nie mają odpowiednika w żadnym dotąd opisanym języku romańskim. Odtworzenie przyczyn dodatkowo utrudnia przerwa w piśmiennictwie gaskońskim od XVI do XIX wieku oraz zmiana jego charakteru (dokumenty użytkowe > literatura ludowa). Badanie ma charakter korpusowy, przy czym o kompilację danych XIX-wiecznych i nowszych trzeba zatroszczyć się samemu. Potrzebnego instrumentarium teoretycznego dostarczają prace holenderskiego uczonego Hedde Zeijlstry.

Badania finansowane z grantu NCN2020/37/B/HS2/00086 (konkurs OPUS19 HS2); Lata realizacji. 2021-2022

­­

Mikołaj Nkollo

Zatrudniony na UAM od 2001. Opublikował ponad 60 prac, głównie artykułów w czasopismach (Polska, Niemcy, Holandia, Portugalia, Stany Zjednoczone). W latach 2013-2016 i 2017-2020 kierował projektami ‘Staroromańska recyprokalność: ewolucja sposobów nazywania sytuacji wzajemnych od łaciny do języków narodowych’ (NCN OPUS4) oraz ‘Zintegrowana analiza diachroniczna romańskich zaimków atonicznych’ (NCN HARMONIA8). W 2014 r. stażysta w Institut für Romanistik na Uniwersytecie w Hamburgu. Obecne zainteresowania skupia na zmianach w składni języków portugalskiego, galicyjskiego i oksytańskiego oraz na korpusach diachronicznych języków romańskich. Jest autorem korpusu TaCo-CPC - Tagged Corpus of Classical Portuguese Clitics. 17th century.