Teksty w serwisach internetowych polskich urzędów centralnych. Studium zrozumiałości i dostępności

Celem planowanego działania jest pilotażowe badanie zrozumiałości i dostępności tekstów informacyjnych w serwisach internetowych polskich urzędów centralnych: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i ministerstw. Badanie uwzględnia potrzeby osób po 45. roku życia oraz osób z niepełnosprawnościami utrudniającymi pracę przy komputerze (np. dysleksja, wady wzroku, niedowidzenie). Badanie składa się z czterech etapów, w których zostaną scharakteryzowane serwisy internetowe urzędów, z uwzględnieniem spełniania kryteriów dostępności tekstów WCAG 2.0, a następnie przeprowadzone zostaną testy na rozumienie tekstów urzędowych na ok. 100 osobach ankietowanych. Z 50 osobami z grupy badanej, które zadeklarują trudności w pracy z tekstem ze względu na określone niepełnosprawności zostaną przeprowadzone wywiady pogłębione.

Milena Hadryan

Milena Hadryan

Kierowniczka  projektu ma tytuł doktora nauk humanistycznych i jest adiunktką w Zakładzie Języków Unikatowych w Instytucie Lingwistyki Stosowanej UAM. Naukowo zajmuje się głównie przystępnością języka w sferze publicznej. Jej rozprawa doktorska koncentrowała się na porównaniu języka urzędowego w Szwecji i Polsce. Następnie pracowała w zespole prof. Włodzimierza Gruszczyńskiego w ramach projektu NCN "Mierzenie stopnia zrozumiałości polskich tekstów użytkowych (pozaliterackich)". W wyniku tego projektu powstało narzędzie informatyczne do mierzenia przystępności tekstów użytkowych Jasnopis. Współpracowała również z ekonomistami w ramach projektu NCN poświęconemu przystępności (w tym językowej) produktów emerytalnych w Polsce, którego kierowniczką była dr hab. Joanna Rutecka-Góra. W ramach pracy dydaktycznej  zajmuje się nauczaniem języka szwedzkiego, niemieckiego oraz  teorii  i praktyki tłumaczeń oraz prowadzi prace licencjackie z zakresu językoznawstwa polsko-szwedzkiego. Była współorganizatorką wielu konferencji, głównie legilingwistycznych.

Badania finansowane z grantu NCN 2021/05/X/HS2/01414
Okres realizacji projektu 2021-2023