The World Re-Versed: New Phenomena in Chinese Poetry as a Challenge and Inspiration to Literary Studies

Projekt miał na celu zbadanie oddolnych zjawisk, które kształtują dyskurs poetycki w Chinach od początku XXI w. Koncentrował się w szczególności na trzech z nich: poezji robotników-migrantów (tzw. dagong shige), poezji tworzonej przez dzieci oraz poezji sztucznej inteligencji. Wszystkie one, mimo ogromnej popularności, jaką cieszą się wśród czytelników oraz wielu krytyków, wywołały niepokój wśród bardziej konserwatywnie nastawionej części środowiska literackiego, która obawiała się zatarcia granic gatunku wobec nieuchronnie poszerzającego się spektrum estetycznego liryki. Omawiając wspomniane zjawiska w perspektywie historycznoliterackiej, starałam się jednocześnie odpowiedzieć na pytanie o możliwość pogodzenia w jednym wewnętrznie spójnym pojęciu poezji tego rodzaju zmasyfikowanej twórczości, którą umożliwił w obecnym stuleciu internet, z tym, co postrzegane jest jako kanon i/lub mainstream. W celu zbudowania możliwie pojemnego, a jednocześnie krytycznego modelu gatunku posłużyłam się konceptami zapożyczonymi z nauk ścisłych, zwłaszcza fizyki teoretycznej. Najważniejszą rolę odegrały w nim pojęcia łamania symetrii, związania kwantowego (tu: poetyckiego) oraz swobody asymptotycznej, które figurują w roboczym tytule monografii stanowiącej rezultat projektu.
Badania prowadzone były na Uniwersytecie Zuryskim.

Joanna Krenz

Adiunkt w Instytucie Orientalistyki UAM. Stopień doktora uzyskała w 2018 roku na Uniwersytecie Lejdejskim. Zajmuje się badaniem i tłumaczeniem współczesnej literatury chińskiej, zwłaszcza poezji. Jej badania mają charakter komparatystyczny i interdyscyplinarny, w szczególności intrygują ją możliwości wykorzystania języka wypracowanego przez nauki ścisłe w kontekście refleksji teoretycznoliterackiej i ogólnohumanistycznej. Autorka monografii pt. "In Search of Singularity: Poetry in Poland and China Since 1989" (Leiden: Brill, 2022). Manuskrypt książki będącej efektem projektu, zatytułowany roboczo "Broken Symmetries, Poetic Confinement, and Asymptotic Freedom: New Phenomena in Chinese Poetry as a Challenge and Inspiration to Literary Studies" znajduje się obecnie w procesie recenzji.

Badania finansowane w ramach Programu im. Mieczysława Bekkera Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (edycja 2019)
Okres realizacji projektu 31.03.2021 - 31.03.2023