Wawrzyniec Popiel-Machnicki,
„Podróże nieodkryte”. Nieopublikowane dzienniki Bronisława Grąbczewskiego jako świadectwo historii i element dziedzictwa kulturowego

Celem projektu „Podróże nieodkryte”. Niepublikowane dzienniki Bronisława Grąbczewskiego jako świadectwo historii i element dziedzictwa kulturowego jest opublikowanie książki z dotychczas nigdzie nie drukowanymi rękopisami Bronisława Grąbczewskiego, które stanowią zasadniczą część jego dorobku literackiego. Obecnie materiały badawcze polskiego podróżnika chronione są głównie w Rosji i po części w Wielkiej Brytanii. Dotarcie do tych materiałów, rozpoznanie ich, przetłumaczenie na język polski i poddanie wstępnej obróbce historyczno-literackiej pozwoli na pozyskanie nowej wiedzy o Bronisławie Grąbczewskim - jednym z najwybitniejszych pisarzy-podróżników i światowego formatu odkrywców XIX wieku. Nazwanie przez samego Grąbczewskiego swoich rękopisów „dziennikami podróżnymi” pociąga za sobą konieczność określenia gatunkowości literackiej. Informacja o zachowanych w archiwach zdjęciach i mapach wykonanych przez Grąbczewskiego pozwala sądzić, że oczekiwana publikacja będzie również stanowić dzieło o wysokich walorach artystycznych – graficznych i edytorskich.

Badania finansowane z funduszy grantu NCN Opus 6
Okres realizacji projektu: 2014-2017

Urodzony w Poznaniu 1. grudnia 1966 roku. Absolwent Instytutu Filologii Rosyjskiej UAM, zatrudniony w tej jednostce w 1991 roku. W 2009 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa i zaczął pełnić funkcję zastępcy Dyrektora Instytutu Filologii Rosyjskiej ds. nauki. Jest redaktorem naczelnym czasopisma naukowego: „Kultury wschodniosłowiańskie – oblicza i dialog. Rosja- Ukraina-Białoruś” oraz redaktorem naukowym czasopisma „Studia Rossica Posnaniensia”. Od 2005 roku jest członkiem Komisji Slawistycznej PAN. Podstawowa dziedzina badań naukowych Wawrzyńca Popiel-Machnickiego to historia literatury rosyjskiej XX i XXI ww. ze szczególnym uwzględnieniem aspektu kulturowo-religijnego i problematyki kulturowo-literackich związków polsko-rosyjskich.