Marta Sukiennicka,
Retoryczny Arsenał romantyków z kręgu Charlesa Nodiera (1824-34)

Celem moich badań jest zrozumienie i opisanie specyfiki związków retoryki i poetyki w literaturze wczesnego romantyzmu francuskiego. Skupiam się na dziełach autorów ze środowiska kustosza paryskiej Biblioteki Arsenału Charlesa Nodiera w latach 1824-34. Jest to jeden z najważniejszych, a zarazem najmniej znanych ośrodków kształtowania się estetyki romantyzmu francuskiego.
Podstawowym założeniem moich badań jest twierdzenie, że retoryka uwolniona od klasycystycznej poetyki nie przestaje rozwijać się w pisarstwie pierwszej połowy XIX-ego wieku. W tym okresie retoryka przestaje być zasadą hierarchizacji tematów literackich – tak jak działo się to w pisarstwie okresu klasycyzmu - ale przyczynia się do typowo romantycznego mieszania gatunków, rejestrów i stylów języka. Aby w pełni zrozumieć fenomen romantycznej transgatunkowości, trzeba wziąć pod uwagę również gatunki retoryczne, rozwijające się w literaturze pięknej XIX-ego wieku.
Co więcej, retoryka romantyczna przestaje być podporządkowana klasycystycznemu ideałowi piękna, zrywając z wielowiekową tradycją ars bene dicendi. Romantyczna retoryka otwiera literaturę na nowe tematy i wartości, pozwalając jej na bardziej bezpośrednie zaangażowanie w sprawy społeczeństwa i polityki. Badanie nowych przestrzeni dyskursywnych, w jakich rozwija się romantyczna retoryka, (takich jak intymność, polityczność czy sama coraz bardziej autoteliczna literatura), jest jednym z celów moich badań.

Badania finansowane z funduszy grantu NCN UMO-2012/05/N/HS2/02744
Okres realizacji projektu: 2013-2015

Autorka badań jest absolwentką filologii romańskiej oraz filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Aktualnie odbywa studia doktoranckie na Wydziale Neofilologii (IV rok). Brała udział w wielu konferencjach krajowych i zagranicznych, poświęconych romantyzmowi francuskiemu i polskiemu. Marta Sukiennicka jest autorką tekstów naukowych, które ukazały się w czasopismach, monografiach oraz tomach pokonferencyjnych. Członek Société des Etudes Romantiques et Dix-neuvièmistes oraz grupy Cahiers d’Etudes Nodiéristes.