Sylwia Adamczak-Krysztofowicz,
RADAR - Regulating Anti-Discrimination and Anti-Racism

RADAR jest projektem realizowanym w ramach współpracy z innymi uniwersytetami i podmiotami gospodarczymi z krajów Unii Europejskiej w oparciu o finansowanie pozyskane z Komisji Europejskiej. Opiera się on na założeniu, że rasizm i ksenfobia mogą przybierać formę ataków fizycznych lub słownych. Te drugie często nazywane są określeniem “mowa nienawiści”, u której podłoża może leżeć agresywny nacjonalizm, nietolerancja, lub dyskryminacja. Niestety nie ma jasno sprecyzowanych wyznaczników, co stanowi akty przemocy werbalnej lub niewerbalnej, dlatego RADAR ma na celu:

  1. Identyfikację potrzeb badawczych w krajach partnerów projektu, biorąc pod uwagę istniejące ramy prawne, wyniki badań naukowych, wnioski z debat w mass mediach czy mediach społecznościowych.
  2. Głębsze zrozumienie mechanizmów komunikacji nacechowanej nienawiścią na tle etnicznym, np. technik i strategii
  3. Opracowanie koncepcji szkolenia i metod szkoleniowych na tej podbudowie, zarówno w formie tradycyjnej i on-line. Szkolenia miałoby odpowiadać potrzebom osób, które potencjalnie mogą paść ofiarą ‘hate speech’ lub osób, które z racji swojej pracy strzegą przestrzegania prawa w obszarze zainteresowania tego projektu;
  4. Wytypowanie przykładów dobrych praktyk i konkretnych działań/ narzędzi, mogących być przydatnymi dla osób zawodowo zajmujących się tą tematyką;

Projekt ten jest więc głównie skierowany do:

  1. osób zawodowo stojących na straży poszanowania praw człowieka w tym obszarze, tj. pracownicy sądów, prokuratur, radców prawnych, policji, urzędników administracji samorządowej;
  2. imigrantów i ich stowarzyszeń, nauczycieli, pracowników socjalnych, trenerów pracujących z osobami dorosłymi, pracowników instytucji europejskich.

Oczekiwane rezultaty to nie tylko publikacja podsumowująca projekt ale również raport przedstawiający analizę aktów przemocy językowej w odniesieniu do materiałów zgromadzonych w poszczególnym kraju partnera projektu, a zebranych, np. z telewizyjnych talk show, mediów społecznościowych czy codziennych rozmów. Projekt ma również na celu opracowanie koncepcji szkolenia, wynikającej z analizy potrzeb, przeglądu aktualnego prawodawstwa i analizy językowej zebranych materiałów. Obejmie on opracowanie materiałów do e-learningu oraz szkolenie pilotażowe w każdym z krajów partnerów projektu i jednego o charakterze międzynarodowym.

Partnerzy projektu (konsorcjum): Uniwersytet w Perugii (Włochy),  Uniwersytet Herriot- Watt w Edynburgu (Wielka Brytania),  Uniwersytet w Zuyd (Holandia), LEARNMERA (Finlandia), Athens Network of Collaborating Experts (Grecja), Computer Technology Institute and Press "DIOPHANTUS" (Grecja), KEY&KEY Communications (Włochy).

JUST/2013/FRC/AG/6271. Projekt finansowany przez Komisję Europejską w ramach programu "Fundamental Rights and Citizenship" (FRC) Konkurs 2.2.3.: Combating different forms and manifestations of racism and xenophobia (RaX)

Prof. dr hab. Sylwia Adamczak-Krysztofowicz w 2010 uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa na Wydziale Neofilologii UAM w Poznaniu. Od roku 2012 zatrudniona jest jako profesor w Instytucie Lingwistyki Stosowanej UAM w Poznaniu, a od roku 2010 kieruje Zakładem Glottopedagogiki Interkulturowej. W latach 1998-2007 pracowała jako pracownik naukowy na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Prowadziła badania naukowe na uniwersytetach w Marburgu, Wiedniu, Berlinie,  Kilonii i Darmstadt. Jej zainteresowania badawcze dotyczą glottodydaktyki ogólnej, dydaktyki i metodyki j. niemieckiego, interkulturowej glottopedagogiki, procesów i modeli komunikacji interkulturowej, dydaktyki tekstu oraz andragogiki językowej.